script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js" type="text/javascript">

«

»

לקט תפילות לפדיון נפש

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלבתפילה על פדיון נפש

(מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, ומסידור "שערי ציון").

יהי רצון מלפניך, שימתקו הדינין והגבורות הקשות מעל (פלוני בן פלוני)

על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים, שאין בו תערובת דין כלל.

מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, רחם על החולה (פלוני בן פלוני) ופדהו מהרה מכל הצרות ומכל מיני חולאים וייסורין ומכאובים ומחושים, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו בזכות המעות (שנתנו לתלמידי חכמים) על פדיון נפשו/י.

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב

ואח"כ יתפלל תפלה זו בכונה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען קדושת שמותיך הקדושים והטהורים הנזכרים ונעשים פה על ידי פדיון זה, ותצרף מחשבה טובה למעשה, כי לך ה' החסד ותגביר חסדיך על דיניך ויומתקו הגבורות הקשות על ידי פלא העליון אשר הוא חסדים גדולים ורחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין כלל, ויכבשו רחמיך את כעסך מעל (פלוני בן פלוני) שעשה פדיון נפשו והפריש מממונו לצדקה (לעניים הגונים – לומדי תורתך הקדושה, ועובדי שמך, ועושי רצונך). 

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיעלה לרצון לפניך ולפני כיסא כבודך פדיון נפשאדם זה, וילך לפניו צִדקו למליץ טוב ויושר להמליץ טוב בעדו וללמד סנגוריא עליו, ויסתמו פי המקטרגים עליו ולא תעשינה ידיהם תושיה, ותחתור חתירה מתחת כיסא כבודך לקבל עתירתנו ועתירת (פב"ב). ויקויים בנו מקרא שכתוב: וצדקה תציל ממות.

אחר כך טוב ללמוד מזמור מ"א, ויחלק המעות להרבה עניים הגונים, ובפרט לומדי התורה שעל ידה נמתקין כל הדינים !

מסירת שמות ועריכת סדר פדיון נפש ע"י ישיבת ברסלב מאיר בירושלים ! 

פדיון נפש להרב החיד"א

תיקון הכללי

נודה לכם אם תשתפו
Share

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *