script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js" type="text/javascript">

ארכיון תגיות: פדיון נפש

לקט תפילות לפדיון נפש

תפילה על פדיון נפש (מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, ומסידור "שערי ציון"). יהי רצון מלפניך, שימתקו הדינין והגבורות הקשות מעל (פלוני בן פלוני) על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים, שאין בו תערובת דין כלל. מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, רחם על החולה (פלוני בן …

המשיכו בקריאה »

פדיון נפש

סדר פדיון נפש (ראה זה מצאנו בכ"י רבי נחמן מברסלב זצ"ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון נפש] עיין בלקוטי מוהר"ן סי' ק"פ עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן. מעות, ואת היקום אשר ברגליהם: צדק יקראהו לרגלו: צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא, שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה, אין הדין נמתק אלא בשרשו, שלשה …

המשיכו בקריאה »

תפילה קצרה

תפילה קצרה. כמה תפילות קצרות שטוב לומר בכל עת. תפילה קצרה מתוך התיקון הכללי, וסדר פדיון נפש של חסידי ברסלב.

1