סגולותתפילה

הלכות וסגולות למוצאי שבת קודש

בס"ד, הלכות וסגולות למוצאי שבת קודש:

מזכירים אליהו הנביא במוצאי שבת קודש, ואומרים הפיוט 'אליהו הנביא' ע"פ סדר א"ב. (מחזור ויטרי, סדר היום).

הטעם שמזכירים אליהו הנביא במוצאי שבת,

א' – כתוב בגמרא מסכת עירובין דף מג'. 'מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערב שבת ולא בערב יום טוב מפני הטורח'.
אם כן ממוצאי שבת והלאה הוא זמן ביאתו. לכן מזכירים אליהו שיבוא ולא יאחר… (וכן מופיע בפיוטים של מוצאי שבת). (אבן הירחי – המנהיג, שבת סימן עא).

ב' – כתוב בגמרא במסכת שבת קיח'. 'אמר רבי שמעון בר יוחאי אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתם מיד נגאלים'. על כן אנו אומרים להקב"ה הרי שמרנו את השבת כמו שציויתנו מעתה שלח לנו את אליהו הנביא. (אבודרהם).

ג' – בתוספתא כתוב 'קיימא לן שאליהו הנביא יושב כל מוצאי שבת תחת עץ החיים בגן עדן וכותב זכויותיהם של כל שומרי שבת'. לכן מזכירים אותו שיזכיר אותנו… (מהרי"ל ועוד).

הלכות וסגולות למוצאי שבת קודש

גם טוב לאמר ק"ל פעמים 'אליהו הנביא זכור לטוב' במוצאי שבת קודש. והוא תיקון גדול לנפש האדם ומציל מגהינם, וטוב לזכרון וכל דבריו מצליחים. (תוספת שבת הביאו אליה רבה – רצה).

הטעם למספר ק"ל דוקא, כתב בא"ר שהוא כמניין 'אליהו הנביא' עם עשר אותיותיו. ועוד טעם מובא במדרש תלפיות.

המילים "אליהו הנביא זכור לטוב" עולות בגימטריא 400, והמילה 'הפרנסה' עולה ג"כ 400, ולכן סגולה להצלחה ולפרנסה טובה ומרווחת, לומר במוצש"ק את המשפט "אליהו הנביא זכור לטוב"- 400 גם גימטריה של רע עין – כידוע שבמוצאי שבת אומרים 11 מזמורים המתחילים באות נ' נגד עין הרע המסוגל להכניעם לכל השבוע.

קודם הבדלה טוב לומר תפילת 'אלהינו ואלהי אבותינו בסימן טוב ובמזל טוב החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתינו לשלום' (סדר רב עמרם גאון).

תפילה להצלחה – תפילת רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א 'סנגורן של ישראל':

נמצאה בכתבי הקודש של הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל מח"ס 'קדושת לוי', תפילה להצלחה, וזו לשונו: שיאמרו אנשים נשים וטף, בקשה זו בכל מוצאי שבת קודם הבדלה שלש פעמים, ובטוח אני שיצליחו בודאי, אם ירצה ה'.

'ושם בת אשר שרח' – ישנם כמה עדות, בעיקר בני עדות המזרח, הנוהגים לומר זה בהבדלת מוצאי שבת, ותמהתי רבות מנין מקור מנהג זה, והנה זיכני למוצאו על הפסוק: 'רחש ליבי דבר טוב'.

וצריך להבין מה זה 'דבר טוב' – התורה כולה מוגדרת כטוב כמו שנאמר: 'ומום אין בך'. המילה 'רחש' היא להצלחה בחיים כידוע ליודעי חן, וזהו שאומר דוד: 'רחש ליבי דבר טוב' – מצאתי את סוד ההצלחה בחיים.

וזו כוונת הפסוק, ושם הכינוי, והשם ולאושר: – אשר הוא שרח. וכן 'רחש' אותיות 'שרח', וכן סופי תיבות: 'ממולח טהור קודש' – שרח: כלומר שפטום הקטורת גורם לסתימת המקטרגים, ואשרי העם שככה לו. (חכם שמואל שמאי זיע"א – 'על כנפי נשרים' עמ' רנ')

{את הלכות וסגולות למוצאי שבת קודש – ליקט וערך בס"ד מאיר ב.לע"נ: סבי היקר חיים בן מרסדס ז"ל, תנצבה"א.}

"שבוע טוב ומבורך בזכות אליהו הנביא ז"ל"

 

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?
https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
לצפיה בסטטוס, ולמוגנים, וכן לקבלת התוכן  ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400‏

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *