ליקוטי תפילות

ליקוטי תפילות | תפילה ד

ליקוטי תפילות | תפילה ד

רבונו של עולם אתה עשית עמנו חסד גדול. והוצאת אותנו ממצרים בכח גדול וביד חזקה, והבדלתנו מחמשים שערי טמאה, והכנסתנו בחמשים שערי קדושה. ותיתן לנו ה' אלקינו ברחמיך ובחסדיך הגדולים את תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו, ושפתותנו שבח כמרחבי רקיע וכו', לא נוכל להודות ולהלל לפניך על כל הטובות אשר עשית עמנו; אשר נתת לנו את תורתך הקדושה והתמימה, ובחרת בנו מכל האומות, וקדשתנו במצוותיך היקרות, "הנחמדים מזהב ומפז רב". וכמה אזהרות הזהרתנו, וכמה הוכחות הוכחתנו, לבלי לעבר על מצוותיך, למען ייטב לנו ולבנינו עד עולם.

ועתה, אחרי כל הטובות והחסדים הגדולים והנוראים אשר עשית עמנו, וגם אותי השפל והנבזה בתכלית השפלות, אשר אין שפלות למטה ממני, זכית גם כן בחסדיך הגדולים והעצומים אשר אתה מרחם על כל בשר ובראת אותי בין זרע ישראל עבדיך, וקראת שמך עלי להיות בכלל ישראל עם קדוש אשר שמך משתף בשמנו. ועתה אחרי כל אלה, מה אמר לפניך יושב מרום, ומה אספר לפניך שוכן שחקים, ואיך יוכל עבד אדוני זה, עבד נבזה ושפל כמוני, לדבר ולפרש שיחתי לפניך ה' אלקי. ואיך אפתח פי לעמד לפניך, אחרי אשר לא נזהרתי לעמד בטובתי, ודחיתי בידים טובותיך וחסדיך הגדולים, ולא שמרתי את מצוותיך היקרות והחביבות, אשר הם הטובה הגדולה שבכל הטובות, והחסד הגדול שבכל החסדים:

אנא ה', אמנם חטאתי לה' אלקי ישראל. חטאתי עויתי ופשעתי, והרע בעיניך עשיתי, וכזאת וכזאת עשיתי, ובפרט (ויפרט את חטאיו, כי צריך לפרט את החטא), לך ה' הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה. מה אמר מה אדבר מה אצטדק. הרעותי את מעשי וקפחתי את טובתי וקדשתי, ופגמתי הרבה מאד, "גדול עוני מנשוא", עצמו חטאי מספר. והנני עתה בעוונותי הרבים "כאיש שכור וכגבר עברו יין, כי עונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני. ואם זכרתי ונבהלתי. תעה לבבי פלצות בעתתני, רחפו כל עצמתי, כי אין שלום בעצמי מפני חטאתי". ותהי עוונותי חקוקים על עצמותי, מכף רגל ועד ראש אין מתם בעצם מעצמי מפני חטאי ופשעי המרבים, כי כל עצמותי נשברו וננסרו על ידי עוונותי המרבים אשר נחקקו עליהם. אוי לי וי לי. אוי לי וי לי. מר לי מאד, מר מאד. מר ממות, מר מכל מיני מרירות שבעולם. ובאמת עדין לא התחלתי להרגיש כלל כאב אחד מעוונותי, אפילו חלק אחד מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות, כי על ידי עוונותי המרבים נטמטם לבי ונתבלבל דעתי, עד אשר אין אני יודע כלל ממני ומעצמי. ואלו זכיתי לידע ולהרגיש קצת מעט דמעט מעצם כאב אחד מחטאי ועונותי המרבים, אשר קלקלתי ופגמתי בשרש נפשי ורוחי ונשמתי ובעולמות עליונים, ומרדתי נגד אדון כל, אשר השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו, אשר כל מלאכיו גבורי כח ושרפים ואופנים וחיות הקודש ועולמות עליונים ועולמות למעלה מהעולמות גבוה מעל גבוה עד אין שעור וערך, כולם ירעדון ויפחדון מאימת שמו וכולם עושים רצונו באימה ביראה ואהבה.

ואני בריה קלה ושפלה שבכל הנבראים טיפה סרוחה, גוש עפר, אבק פורח, מרדתי נגד אל עולם יתברך שמו לעד. והנני מאמין בזה שאם הייתי מתחיל להרגיש חלק אחד מאלפים ורבבות מעצם מרירות וכאב אחד מחטאי ועוונותי המרבים, בודאי לא היה מקום שיוכל לסבל את קול זעקתי, ולא הייתי יכול לסבל את קול זעקתי ועצם כאבי ומרירת לבי אפילו רגע קלה, וכל העולם כלו לא היה יכול לסבל את קול צעקתי. אוי אוי אוי, אויה על נפשי נעויתי משמע נבהלתי מראות, והסכלתי הרבה מאד. ועל ידי מעשי הרעים ופשעי המרבים פגמתי בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה, וקלקלתי והפכתי צרופי אותיות התורה הקדושים והכנסתי אותם במקומות אשר לא נתן להזכר. והצרופים ההם אשר הפכתי דברי אלקים חיים נחקקו על עצמותי, ועל ידי זה נתתי חס ושלום, כח להעכו"ם ונתתי להם ממשלה, והארכתי את הגלות על ידי עוונותי המרבים. ועתה "מה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך".

אבל אף על פי כן עדין לא אבדה תקותי ותוחלתי מה', כי חפץ חסד הוא, כי אתה רוצה בתשובת רשעים ואין אתה חפץ במיתתם. וברחמיך הרבים למדתנו להתודות לפניך על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו, והורית לנו על ידי חכמיך הקדושים אשר בארץ המה להתודות ודוי דברים לפני התלמיד חכם והצדיק האמת שבדור, למען על ידי זה תכפר לנו על כל עוונותינו ופשעינו, כמו שכתוב: "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה", וכמו שכתוב: "ועובר על פשע לשארית" למי שמשים עצמו כשיריים, שהוא הצדיק האמת החכם שבדור, שהוא "ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", ועל ידי זה הוא יכול להעלות ודוי דברנו לפניך ולכפר כל עוונותינו ולהוציא כל הצרופים רעים שנחקקו על עצמותינו על ידי עוונותינו, ולהפך כל הצרופים רעים מרע לטוב שיהיו נעשים מהם צרופים קדושים כבתחלה, על ידי ודוי דברנו לפניו. ואז יתחברו ויתרפאו שברי עצמותינו, וישובו כל אחד למקומם בשלום, ועל ידי זה נזכה להכלל בך ה' אלקינו באורך האין סוף:

אנא ה', רחמן מלא רחמים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח. "זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה", וראה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב". מה נעשה עתה ה' אלקינו, כי נשארנו יתומים ואין אב, ואין מי יעמד בעדנו. אבד חסיד מן הארץ. וצדיקי אמת וחכמי הדור שהיה להם כל הכח הזה שהזכרתי לפניך ויותר ויותר מזה, הלא נסתלקו בעוונותינו הרבים, עד אשר נשארנו ריקים וחסרים מכל טוב ונשארנו כתרן בראש ההר וכנס על הגבעה. ואם אמנם, בודאי אין דור יתום, ובודאי יש צדיקים אמתיים גם בדור הזה, אך הם בהעלם ובהסתר מעינינו, ואין אנו זוכים לידע מהם ולהתקרב אליהם. ועתה ה' אלקינו, להיכן נפנה לבקש תרופה וצרי למכותינו ואיה איפה הרופא נפשות לחבש ולרפאות מכותינו וכאבנו האנושה מאד. אוי לנו כי שדדנו, "ונמס כל לב וכשלו כל ברכים" בבוא השמש בצהרים. ונלקח ממנו מחמד עינינו, משיב נפשנו, חיינו וארך ימינו תפארת ראשנו גאון עזנו, נפשנו ורוחנו ונשמתנו קדושתנו וטהרתנו, הן המה צדיקי אמת קדושי עליון אשר נסתלקו בעוונותינו, סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות. וראה את עמך מרודים מאד בתכלית הירידה.

ואתה ה' אלקים אמת, בוחן לבות וכליות, ואתה יודע צפון לבבנו ועצם תשוקתנו ותשוקת כל עמך בית ישראל, אשר נכספה וגם כלתה נפשם למצא מזור ותרופה למכתם. כל איש אשר יודע את נגעי לבבו, כולם כאחד תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים להתקרב לצדיק האמת, למען ישיב אותם מעוונותיהם ויתקן פשעיהם ויורה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה.

ועתה ה' אלקינו, איה חסדיך הראשונים, אשר מעולם היו בכל דור ודור צדיקי אמת רועי ישראל, אשר נשאו אותם בחיקם "כאשר ישא האמן את היונק", עד אשר הורו אותם דרכי ה' וקרבו אותם אליך. ועתה למה זנחת אותנו, והכית אותנו מכה אשר לא כתובה בתורה זו מיתת הצדיקים אשר היא קשה מחרבן בית המקדש. ולמה תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה, ואנן יתמי דיתמי, עוללים לא ראו אור, מלכלכים בכל מיני שטותים מלאים חטא ועוון ופשע. מה נעשה ומה נפעל, ולהיכן נלך ונשוטט לבקש תרופה ותחבולה ועצה לצאת מכסילות דעתנו ורע לבבנו וכעור מעשינו:

אנא ה', תן לנו חנינה ולא נאבד. בקש צאן אובדות, צאן נדח ואין מקבץ. קרב אתה אותנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים. כי באמת לפי דעתי, ידעתי גם ידעתי, כי בודאי לא היה ראוי לקרבני לפי מעשי המכערים ופעלותי המגנות ומחשבותי המערבבות וכל מעשי הרעים שניתי ושלשתי עליהם עד אין מספר, וכמה וכמה פעמים הבטחתיך וקבלתי עלי שלא אשוב עוד לאולתי, ושלא אכעיסך עוד לעולם. ולא יכלתי לעמד בהבטחתי אפילו זמן מעט, ומהרתי לקלקל את מעשי כמה וכמה פעמים עד אין מספר. ואיך יעלה על דעתי לבוא לפניך, לבקש ולרצות ולפיס אותך.

אבל ידענו ה' אלקינו כי גבהו מחשבותיך ממחשבותינו, ורחמיך וחסדיך גברו ועמקו ועצמו מאד מאד למעלה מתפיסת דעתנו, ואי אפשר לדעת ולהשיג כלל עד היכן עצמו וגבהו רחמיך וחסדיך. "חסדי ה' כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו" לעולם "תשב אנוש עד דכא" עד דכדוכה של נפש. על כן על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדיך אני נשען כי גם אותי לא תעזוב ברחמיך. ואם פגמתי מה שפגמתי, כמו שאתה יודע עד היכן מגיעים הפגמים שלי. כי אנכי אי אפשר לי לדעת ולהשיג כלל חלק אחד מאלפים ורבבות מפגם עוונותי, וגם עדין איני יודע כלל נגד מי מרדתי, ונגד מי חטאתי, כי השגת רוממותך נעלמה ממני בעוונותי. אבל אתה לבד יודע מה שעשיתי ומה שפגמתי, איך ומה וכמה ונגד מי פגמתי כי אין מי שיודע ממך כי אם אתה לבד, יתברך שמך לעד. ועל כל אלה גברו רחמיך וחסדיך, כי אתה יודע יצרנו, ואתה חפץ חסד. "כי לא תחפץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה", ועד יום מותו תחכה לו אם ישוב מיד תקבלו:

על כן באתי לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, בלב נדכה ושפל רוח נשברה. שתחוס ותרחם עלי ועל כל חברתנו ועל כל עמך בית ישראל ותשלח לנו צדיקי אמת שיהיה להם כח לתקן אותנו להחזיר אותנו בתשובה שלמה ולתקן נפשנו ולכפר עוונותינו. ונזכה ברחמיך וחסדיך הרבים להתקרב לצדיקי אמת ולראות אור פניהם המאירות. ועל ידי זה תזכנו ברחמיך הרבים להציל נפשנו האומללה מן הקוצים ומן הפחתים שהם התאוות רעות ועצבות ועצלות ותולדותיהם. ועל ידי שתזכנו לראות פנים המאירות של צדיקי אמת ולהתקרב אליהם, על ידי זה, תנצל נפשותינו מן המידות רעות האלו, ונזכה בחסדיך לסלק ולשבר כל התאוות מאתנו, שלא יהיה לנו שום תאוה ותשוקה לשום דבר שבעולם כי אם אליך. וכל תאותנו ותשוקתנו וחפצנו ורצוננו יהיה רק בך ובעבודתך. ונזכה להיות זריזים בעבודתך בתכלית הזריזות, ולהיות שמחים וטובי לב תמיד. שלא תפל עלינו שום עצלות ועצבות לעולם, רק נגילה ונשמחה בך. ונזכה לעבד את ה' בשמחה ובטוב לבב מרב כל, ולהיות בשמחה תמיד:

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לצדיקי אמת, למען נזכה על ידי זה להנצל מחיה רעה ומלסטים, שהם לשון הרע ודברים בטלים וגאוה ותולדותיהם. ותעזרנו ברחמיך ה' אלקינו, שיהיה כל דבורנו לשמך ולעבודתך ולא נדבר דברים בטלים לעולם, רק כל דבורנו יהיה בתורה ועבודה ויראת שמים. ובפרט מחטא ועוון הגדול מאד שהוא עוון לשון הרע ורכילות שהוא חמור ביותר, תציל אותי וכל עמך בית ישראל, שלא יצא מפי לעולם שום דבור רע על שום ישראל שבעולם. אלקי, נצר לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ותצילני מלשון הרע ומאבק לשון הרע ומרכילות ומאבק רכילות מעתה ועד עולם. ותזכני למדת ענוה באמת לאמתו, ונפשי כעפר לכל תהיה ואזכה לידע שפלותי באמת. ותצילני ברחמיך הרבים מן הכעס, שלא אכעס לעולם על שום דבר, ולא אהיה קפדן כלל ולא יהא בלבי שום כעס והקפדה בעולם כלל. רק אזכה לדבק במדותיך להיות טוב לכל, ולמקללי נפשי תדום. והצילנו ברחמיך הרבים מן העניות ומן החסר, ותזמין פרנסתנו קודם שנצטרך להם ברוח ולא בצמצום, בהתר ולא באסור, בכבוד ולא בבזוי, בנחת ולא בצער, מתחת ידך הרחבה והמלאה, באפן שאוכל לעשות רצונך באמת כל ימי חיי מעתה ועד עולם:

ועל כל אלה תזכנו ברחמיך להתודות ודוי דברים לפני הצדיק האמת והחכם שבדור על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזה, למען יכפר עלינו על ידי חכמתו וענותנותו, ויורה לנו הדרך הישר והאמת, את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה, ועל ידו תזכה אותנו להיות נכלל באין סוף. ונזכה לבטל עצמנו באמת, עד אשר נבוא להתפשטות הגשמיות, ונזכה לשוב ולעלות אל המקום אשר נחצבנו משם. ותפתח לנו את אורך הגדול אשר אין לו סוף ונזכה להכלל בו ברצוא ושוב. ובפרט בשעת תפילתנו תזכה אותנו, שבכל התפילה נהיה דבוקים בך באמת ובטלים אליך, ונבטל עצמנו לגמרי בעת התפילה שתהיה התפילה בהתפשטות הגשמיות, כי אין מעצור לה' להושיע. ואף לפי עבינו וגשמיותנו, ותקף גלותינו בתאוות הגוף ומדותיו הרעים אשר נתקשרנו בו מאד כאסירי עני וברזל, אף על פי כן אתה גבור ורב להושיע, וממך לא יפלא כל דבר ואין דבר נמנע ממAE. ואנו בטוחים ומחכים ומקוים ומצפים אליך שתרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותזכה אותנו לכל מה שבקשנו מלפניך. שנזכה לבטל לגמרי כל תאוות הגוף ומדותיו הרעים, עד שנזכה לבוא להתפשטות הגשמיות להכלל בך באמת ברצוא ושוב כל ימי חיינו עד היום אשר תאספנו אליך. ואז תזכנו ברחמיך להכלל בך לעולם ועד, ולא יעכב אותנו שום חטא ועון ופשע, כי על הכל תמחל ותסלח לנו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים והנוראים, ותעזור לנו ברחמיך הרבים לבטל רצוננו מפני רצונך. שלא יהיה לנו שום רצון אחר בעולם רק רצוננו יהיה כרצונך תמיד. ונזכה לדעת כי ה' הוא האלקים ולידע כי כל מארעותינו כולם הם לטובתנו, ולברך על הכל הטוב והמטיב כמו שיהיה לעתיד לבוא. כמו שכתוב: "בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר". ונזכה להעלות המלכות למקומה, שיתגלה מלכותך בעולם, ולבטל מלכות הרשעה ולשבר ולבטל מלכות וממשלת כל העכו"ם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, ותמלך אתה ה' לבדך על כל מעשיך":

רבונו של עולם, ה' אלקים, אתה ידעת כי לכל המעלות האלה היינו יכולים לזכות על ידי צדיקי אמת, ובכן תחננו ברחמיך הרבים לגלות לנו ולהראות לנו את צדיקי האמת שבדור הזה, ולזכות אותנו להתקרב אליהם, למען תזכה אותנו על ידם לכל אשר בקשנו מלפניך. ואם, חס ושלום, חטאתינו המרבים גרמו לעשות מסך המבדיל בינינו ובין הצדיקי אמת, שיהיו נעלמים ונסתרים מעינינו, חס ושלום, ואין אנו יכולים להוציא לאור תעלומות והסתרת צדיקי האמת, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שאתה בעצמך ברחמיך הרבים תזכה אותנו ותעזור לנו לזכות ולהגיע לכל מה שבקשנו מלפניך, וודוי דברים שהתודיתי לפניך, יהיה חשוב ומקבל ומרצה לפניך, כאלו התודיתי לפני החכם והצדיק האמת שבדור. וכל המעלות ומדות טובות ובטול תאוות ומדות רעות וכל שאר המעלות טובות, שהיינו יכולים לזכות על ידי צדיקי האמת, הן מה שבקשנו מלפניך והן מה שלא הזכרנו לפניך, על הכל תעזור לנו ה' אלקינו ברחמיך הרבים. כי אתה אבינו ואין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים. כי גלוי וידוע לפניך שרצוני וכספי חזק מאד להתקרב לצדיק האמת, אך בעוונותי הרבים איני זוכה לדעת מי הוא ואיפה הוא. מי יתן ידעתי ואמצאהו, הייתי מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות לבוא להתקרב אליו, "מספר צעדי אגידנו":

מלא רחמים, "ראה עניי ועמלי, ראה עניי ומרודי לענה וראש, שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג". כי אין לי למי לפנות להושע, רק לך לבד עיני תלויות. חוס וחמול נא עלי, וסלח נא ומחל נא וכפר נא על חטאי ועווני ופשעי המרבים. לה' אלקינו הרחמים והסליחות כי מרדנו בו, "למען שמך ה' וסלחת לעוני כי רב הוא, כי עמך הסליחה למען תורא".

ועזרנו וזכנו ותיתן לנו במתנת חינם ונדבת חסד כל מה שבקשנו מלפניך. ואם שגיתי בלשוני אתה ה' תכפר בעדי. ותזכנו גם בעולם הזה לטעם מעין העולם הבא להתבטל אליך ולדעת, שכל מארעותינו הכל לטובתנו, כי טוב ה' לכל. ותזכנו לגלות מלכותך בעולם "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד, והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי":

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *