ליקוטי תפילות

ליקוטי תפילות | תפילה ה

ליקוטי תפילות | תפילה ה

לרבי נתן מברסלב

אתה נגלית בענן כבודך על עם קדושך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתעזרנו ברחמיך הרבים לקים מצוותיך בשמחה גדולה ותזכני ברחמיך הרבים להתפלל לפניך בכל כחי, וכל מיני כח שנמצא בי ברמ"ח אברי ושס"ה גידי, בבשר וגידין ועצמות ועורקים בחלב ובדם, וכל הכח שיש במח שבראש ובמח שמתפשט בכל הגוף, וכל הכח שיש בחמשה חושים, וכל שאר מיני כחות כולם יכללו בתוך התפילה. שאזכה להוציא הקול והדבור של התפילה בכח גדול ואזכה שיהיה קולי נשמע כמו רעם גבורותיך, והקול הזה יעורר כונת לבי, שלבי יהיה שומע ומבין היטב מה שאני מתפלל לפניך, שאזכה להתפלל בכונת הלב. וזכני שיהיה לי יראת שמים יראת הרוממות. ואהיה נשמר שלא יהיה לי שום יראה חיצונה כלל, שלא אירא ולא אפחד משום דבר שבעולם, לא משר ואדון ולא משום אדם שבעולם, ולא מחיה רעה ולסטים, ולא משום דבר שבעולם. ולא יהיה לי שום פחד ויראה חיצונה כלל, כי אם ממך לבד אירא ואפחד תמיד, ואזכה ברחמיך ליראה עלאה יראת הרוממות:

וזכני ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים לפנות את מחי ומחשבתי מחכמות חיצוניות וממחשבות זרות, שלא אטמטם את מחי ומחשבתי בתאוות והרהורים, חס ושלום, ולא אחמיץ את מחי ומחשבתי בחכמות חיצוניות ובתאוות, חס ושלום, ולא אהרהר בהרהורים רעים, שלא יהיה לי שום הרהור ומחשבת חוץ בעולם כלל. רק יהיה מחי ומחשבתי נקי וזך וצח, שלא יכנס במחשבתי שום מחשבה חיצונה כלל. ותיתן לי כח להתגבר על כל המחשבות רעות, מחשבות חיצוניות והרהורים. הבאים עלי לבלבל את דעתי, שלא אתן להם שום מקום לכנס במחי כלל. ואזכה לגער בהם, ולריב עמהם לגרשם מעלי ומעל גבולי, שלא יהיה להם שום כח לכנס בדעתי כלל, ואזכה לקדש את מחשבתי תמיד:

אנא ה', רחמן מלא רחמים, טוב ומטיב לכל, אתה ידעת את גדל עצם הפגם הגדול והנורא הנוגע בעולמות עליונים מאד על ידי כל מחשבה רעה, מכל שכן וכל שכן על ידי הרהור רע, חס ושלום, שהוא פוגם ומקלקל מאד בכל העולמות. ועוקר את האדם, חס ושלום, ממקור החיים, עד אשר קשה לו עוד לשוב ולהשיג ארחות חיים וכל שאר הפגמים העצומים והנוראים עד גבהי מרומים, הנוגעים במקום שנוגעים, שנעשים על ידי כל מחשבה רעה והרהור הנכנס במח, חס ושלום. וגם אתה ידעת את גדל עצם ההתגברות שמתגברים עלינו בכל פעם, לבלבל את דעתנו במחשבות רעות והרהורים רעים. ובעוונותי הרבים לא נזהרתי להשמר מהם ולהתגבר עליהם, עד אשר פגמתי את מחי מאד על ידי מחשבותי הרעות שהכנסתי במחי, עד שכל מחי הוא מלא מחשבות חיצוניות. ועברתי על אסור חמץ, שהייתי מחמיץ את מחי בתאוות והרהורים ובלבולים ובכל מיני שטותים. ולא די שלא הייתי מתגבר על המחשבות רעות, אף גם נתתי להם כח לכנוס במחי. ולא השתדלתי לגרשם כלל, ולא קימתי עצותיך הקדושים אשר גלית לי ברחמיך הרבים לגרשם ממני בשב ואל תעשה, ולא שמעתי לקול מורי. אוי לי, וי לי על הימים שעברו בבלבול הדעת ומחשבות רעות. "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני". כל דעתי ומחי נתערבב כל כך במחשבות רעות ובלבולים, עד אשר אפילו בשעה שאני חפץ להתגבר עליהם ולברח מהם, קשה עלי מאד.

"ה' אלקים אתה ידעת לאולתי, ואשמותי ממך לא נכחדו". הן על כל אלה באתי לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי בלב נשבר ונדכה, בקידה ובכריעה ובהשתחויה, בתחנה ובקשה, כעני בפתח, נאנח ונדכה, שואל ומבקש מתנת חינם ונדבת חסד, שתחנני ברחמיך העצומים וחסדיך הנפלאים, ותוציאני מאפלה לאורה, ותעזור לי מהיום לקדש את מחשבתי תמיד מעתה ועד עולם:

רבונו של עולם, צופה בעלבון אנוחים, תיקר נא נפשי האומללה בעיניך, וחמול עלי בחמלתך וחנינותיך, ועזרני וסיעני וחזקני ואמצני, וקדשני בקדשתך העליונה, שימשך עלי קדשה וטהרה מאתך, באפן שאזכה מעתה לשמר עצמי שלא אניח לכנס כלל לתוך מחשבתי שום מחשבת חוץ שבעולם, ולא שום בלבול הדעת ומכל שכן וכל שכן שלא אהרהר בשום הרהור בעולם כלל, רק מחשבתי תהיה קדושה תמיד, זכה ונקיה מכל סיג ופסלת:

ובכן תזכני ברחמיך הרבים להאמין בצדיקי אמת. ולא יכנס במחשבתי ודעתי שום הרהור ומחשבה כלל על המחלקת שיש בין הצדיקי אמת, רק אזכה להאמין בצדיקי אמת באמונה שלמה ולא יהיה לי שום הרהור וקשיא עליהם ועל המחלקת שביניהם כלל:

רבונו של עולם אם אמנם פגמתי בטפי מוחי, אשר על ידי זה איני ראוי וכדאי להתקרב לצדיקי אמת ולזכות להאמין בהם באמת, אשר מחמת זה באים עלי מחשבות חוץ והרהורים להרהר אחריהם, חס ושלום:

אנא ה', אל תעשה עמי כחטאי, ואל תדינני כמפעלי, ועשה למענך ולא למעני ומלא בקשתי ברחמים. וזכני שלא יכנס בלבי שום קשיא והרהור כלל על הצדיקי אמת ועל המחלקת שביניהם, רק אזכה להאמין בהם תמיד באמונה שלמה באמת. וחמול עלי ברחמיך הרבים, וזכני לשוב אליך באמת ולהשיג ארחות חיים, ובמקום שקלקלתי שם אתתקן. ותשיב אותי ברחמיך וחסדיך הגדולים ממות לחיים, מחמץ למצה, מיראה רעה ליראה טובה, מקול פגום מחכמה פגומה לקול טוב לחכמה טובה, "תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור".

אבינו שבשמים חותך חיים לכל חי, אל חי חלקנו צורנו גאלנו ממות, פדנו משחת, והצל אותי ואת כל עמך בית ישראל מכל מיני מחשבות רעות והרהורים שהם נקראים סטרא דמותא. וחנני מאתך ברחמיך הרבים, ותן לי חיים טובים, חיים ארוכים, חיים אמתיים, חיים נצחיים. ועזרני שאזכה לקדש את המחין שלי הנקראים באר מים חיים:

וזכני לאהבה את שמך הגדול באמת, אהבת המישור. ויחד לבבי לאהבה וליראה את שמך. ותציל אותי מיראות הנפולות, שלא אתירא משום דבר שבעולם כי אם ממך לבד אירא ואפחד תמיד, לבעבור תהיה יראתך על פני, לבלתי אחטא לעולם.

ועזרני להתפלל לפניך בכל כחי, שאכניס כל כחי בדבורי התפילה ואוציא את הקול והדבור של התפילה בכח גדול, עד שיהיה קולי פוגע במחי ויהיה נשמע ללבי כמו קול רעמים, עד שהלב ישמע היטב דבורי התפילה ויתעורר לעבודתך באמת, ויהיו נעשים מקולי ודבורי בחינת רעמים. וזכני שיהיה לי יראת שמים באמת, עד שיהיו דברי נשמעים לבריות לעבודתך וליראתך. וקול תפילתנו יעלה לפניך לרצון כמו שבעה קולות שאמר דוד על המים, כמו שכתוב: "קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים, קול ה' בכח". וזכני שיתפשט עקמימיות שבלבי, שלא יהיה בלבי שום עקמימיות ועקשות כלל, "לבב עקש יסור ממני רע לא אדע", רק אזכה לישר לבב באמת שיהיה לבי ישר עם ה' תמיד:

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, שתעזרני ותושיעני ברחמיך הרבים לזכות לשמחה גדולה באמת בעבודתך, כמו שכתוב: "עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה". ותזכני ברחמיך הרבים לעשות כל המצוות בשמחה גדולה באמת, שיהיה לי שמחה גדולה מהמצוה בעצמה, שאגיל ואשמח מאד בשעת עשית כל מצוה ומצוה, במה שזכיתי ברחמיך לעשות המצוה, וכל שמחתי יהיה רק המצוה לבד לא בשביל שכר עולם הבא, מכל שכן וכל שכן שלא יעלה בדעתי, חס ושלום פניות של שטות בשביל בני אדם או בשביל עסקי עולם הזה, חס ושלום, רק שאזכה לעשות כל המצוות בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה. ויהיה כל העולם הבא שלי בהמצוה בעצמה עד שלא ארצה שום שכר עולם הבא בשביל המצוה, רק שכל שכרי יהיה שתזכני לעשות מצוה אחרת בשכר מצוה זאת, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: ששכר מצוה מצוה.

ואזכה להכלל בך על ידי מצוותיך הקדושים אשר הם אחדותך. ויקים בנו מקרא שכתוב: "ישמח ה' במעשיו", "ישמח ישראל בעושיו", שאתה תשמח בנו על ידי שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך, ואנחנו נגילה ונשמחה בך, ותעזרנו ברחמיך הרבים להמשיך חיות ושפע טובה וברכה על ידי עשית מצוותינו בשמחה גדולה, לרמ"ח איברינו ושס"ה גידנו, ולכל העולם כלו ולכל השנה כלה, וכל השלשה קומות, הן קומת עולם הן קומת שנה הן קומת נפש כולם יתברכו ויקבלו חיים וטובה וברכה וקדשה וטהרה על ידי קיום מצוותינו בשמחה גדולה:

ותעזרנו ברחמיך הרבים, שנוכל להתפלל עבור כל העולם ולמלאת חסרון העולם, וכל מיני גזרות שנגזרו על העולם, כולם נזכה לבטל על ידי תפילתנו, ונזכה לדעת ולהשיג אם הוא קודם גזר דין או לאחר גזר דין. ותזכנו לידע איך להתפלל לפניך, ולהלביש את תפילתנו בסיפורי דברים בזמן שהשעה צריכה לכך. ואם אמנם בעת הזאת אנו רחוקים מאד מדעת והשגה זאת, עם כל זה בידך הכל וממך לא יבצר כל דבר, "אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני, חסדך ואמתך תמיד יצרוני". ותעזרני ותזכני להגיע ולבוא לכל מה שבקשתי מלפניך, קדשנו במצוותיך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבודתך באמת, עבודה שבלב זו תפילה, לזכות להתפלל לפניך בכל כחי באמת ולעשות מצוותיך בשמחה תמיד, "יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה', ונפשי תגיל בה' תשיש בישועתו, כל עצמותי תאמרנה, ה' מי כמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה". ברוך ה' לעולם אמן אמן:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close