ליקוטי תפילות

ליקוטי תפילות | תפילה ו'

ליקוטי תפילות חלק א תפילה ו'

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתרחמנו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, וחוס וחמול נא עלי ועל נפשי האומללה, הצמאה והרעבה והתאבה לשוב אליך באמת. ועזרני ברחמיך הרבים לשוב בתשובה שלמה לפניך על כל חטאי ועוונותי ופשעי, וזכני שאהיה בכלל הבא לטהר, ואתה תסיעני מן השמים לטהרני מעוונותי, שאזכה לשוב בתשובה שלמה באמת על כל עוונותי.

מלא רחמים, חוסה נא עלי ברחמיך הרבים וראה דלותי ושיפלותי, ועל מה שווא בראתני, כי עתה אין אני נחשב בשם בריה כלל, וכאלו עדין אין לי שום הויה בעולם כלל, כי טוב לי שלא נבראתי, מאחר שהרעותי את מעשי, ובכן באתי לפניך ה' אלקי, שתעזורני בכח שמך הגדול אהי"ה, אשר בו נקראת בעת שהתחלת לגואל את בניך ממצרים לעשות אותם לך לעם, ולהשיבם אליך מטמאת מצרים, כמו שהודעת למשה בסנה, כמו שכתוב: "כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם", ובכן בכח השם הקדוש הזה, תזכני ברחמיך הרבים, שאתחיל להכין עצמי שיהיה לי הויה בעולם על ידי שתזכני ברחמיך הרבים לשוב אליך באמת, שאזכה להרגיש כאב חטאי ועוונותי המרבים, ולשוב בתשובה שלמה לפניך.

וזכני להיות מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים, ולמקללי נפשי תדום. ועל כל מיני בזיונות וחרופים וגדופים שאשמע מאיזה אדם שיבזה אותי, אדם ואשתק לו, כמו שכתוב: "דם לה' והתחולל לו. ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו", כי באמת ידעתי ה', כי כל מיני בזיונות שבעולם אינם מספיקים לי לפי גודל חטאי המרבים, כי אני נבזה יותר ויותר מכל מיני בזיונות שבעולם מה שהפה יכול לדבר, כי בעוונותי הרבים פגמתי בכבודך הגדול והקדוש, ולא כבדתי את שמך הגדול, ובזיתי את נפשי מאד על ידי עוונותי, ונתתי תוקף להדם שבחלל השמאלי שבלב. על כן בוודאי חובה עלי לסבול בזיונות גדולות ושפיכות דמים. לכן עזרני ה' אלקי, שלא אשיב דבר למחרפי ולמבזי נפשי, למען יהיה לי לכפרה על כל עוונותי:

ה' אלקי, נפשי יודעת מאד כי אני רחוק מאד מתשובה באמת, כי עונותי עברו ראשי ובלבלו את דעתי, עד שאין אני יודע כלל איך לשוב אליך, והדעת נסתלק ממני ולבי עזבני, ואני הולך בעולם נע ונד בלא דעת ובלא לב:

ה' אלקים, אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו. ועתה אבי, אבי, מלא רחמים, מה אעשה, אנא אנוס לעזרה ואיך אבקש תרופה ותחבולה ועצה להמלט על נפשי, להציל נפשי מני שחת, "אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי". עזרני עזרני, חנני חנני, הושיעני ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים והופיעה עלי ממעון קדושתך רוח חכמה ובינה, רוח קדושה וטהרה, שאזכה להתקדש ולהטהר באמת, ולשוב אליך באמת בתשובה שלמה, ואדם ואשתק למחרפי ולמבזי נפשי, ואזכה לקים מקרא שכתוב: "דם לה' והתחולל לו", ולסבול בזיונות ובושות ושפיכות דמים על עוונותי, ולקבל הכל באהבה:

וזכני להיות כל ימי בתשובה תמיד, כי "מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי". כי אתה ידעת את לבבנו, כי הלב מערבב בפסולת ובפניות הרבה, ואפילו בשעה שאני מתודה ואומר: חטאתי לפניך, גם אז באים בלבי מחשבות זרות ופניות גדולות, עד שאי אפשר לי לדבר דבור אחד באמת כראוי. ואפילו להתודות על חטאתי מה שחטאתי ופשעתי באמת לפניך, גם זה נמנע ממני.

על כן זכני ברחמיך הרבים להיות בתשובה תמיד, שאזכה לעשות תמיד תשובה על תשובה הראשונה, ואזכה לתקן בכל פעם פגם תשובה הראשונה, עד שאזכה ברחמיך הרבים לתשובה שלמה, תשובה עלאה באמת כראוי. ואז תפתח את לבי ודעתי לדעת את שמך. ואז אדע באמת כי עדין לא התחלתי לעשות תשובה, כפי עצם גודלתך ורוממותך שתזכני להשיג אז. ואז תזכני באמת לעשות תשובה על תשובה, שאזכה לעשות תשובה בכל פעם על השגה הראשונה, על שהייתי מגשם את רוממות אלהותך, לפי עצם רוממותך שאזכה להשיג אחר כך בכל פעם, באופן שאזכה להיות כל ימי בתשובה תמיד. עד היום אשר תאספני אליך, ותזכני לעולם הבא, ליום שכלו שבת, כלו תשובה. וזכני לזבח את יצרי, ואזכה לקים מקרא שכתוב: "זובח תודה יכבדנני", שאזכה לכבד אותך בשני עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. ועזרני שאהיה בורח מן הכבוד באמת, ואזכה למעט בכבוד עצמי ולהרבות בכבוד המקום. ותשפיע עלי מכבודך הגדול ותזכני ברחמיך הרבים לכבוד אלקים, שאזכה לכבוד דקדושה למענך לבד ולא אהנה מן הכבוד כלל למעני, ולא אשתמש עם הכבוד כי אם לשמך ולעבודתך באמת, ועזרני שלא ישאל ולא יחקור שום בריה על כבודי:

ועזרני ה' אלקי, להיות תקיף ואמיץ וחזק בעבודתך תמיד. ואל תניחני ליפול חס ושלום לעולם. "אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תקח ממני". וזכני להיות עייל ונפיק, ואזכה להיות בקי בהלכה בקי ברצוא בקי בשוב בקי בעייל בקי בנפיק. ובכל מקום אוכל למצוא אותך בין בעליה בין בירידה, כמו שכתוב: "אם אסק שמים, שם אתה, ואציעה שאול הנך". ואזכה לאחוז בך ולהתדבק בך תמיד. ויקים בי מקרא שכתוב: "אני לדודי ודודי לי":

אנא ה', יהמו ויכמרו מעיך ורחמיך וחנינותיך עלי, ויעלה ויבא זכרוני לפניך לטובה. ורחם עלי ברחמיך הרבים ואל תניחני ואל תטשני להשתקע, חס ושלום, באלו המקומות הנמוכים והשפלים אשר באתי עד הנה. "אל תעזבני ה' אלקי ואל תרחק ממני, אל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה". חנני והקימני, ומעפר דלותי ומעצם שפלותי תרוממני. ויקים מקרא שכתוב: "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה", והירידה יהיה תכלית העליה. חוס וחמול עלי, ושלח ישועתך ותתמכני בימין צדקך, ותסעדני בעצם חמלתך, ותהיה תמיד עמי. ותתן לי כח ושכל לאחז בך תמיד. ואל תניחני לפול חס ושלום, לעולם. ויקים מקרא שכתוב: "כי יפול לא יוטל כי ה' סומך ידו".

ותמהר ותחיש לגאלנו גאולת הנפש, ותוציאני ותעלני מהיום ומעתה, מכל מיני נפילות וירידות והתרחקות ממך שנתרחקתי עד הנה. מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון. חמל על דל ואביון כמוני, חנני והקימני, חנני והקימני, שטחתי אליך כפי, "מקצה הארץ אליך אקרא בעטוף לבי בצור ירום ממני תנחני".

ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, חוס וחמול עלי אבי שבשמים, ותגער בהרודפים ומפילים אותי, ואמר לצרותי די ותאמר עד פה תבוא. ומעתה תרחם עלי ותעזורני ותושיעני ותתחיל להעלות אותי מעלה מעלה חיש קל מהרה. וכל הירידות יתהפכו לעליות, וכל ההתרחקות יתהפך להתקרבות. כי אתה החלות לקרבנו ברחמיך, והתחלת להשפיע עלינו המון קדושתך ותקף חמלתך על ידי צדיקי אמת שבכל דור ודור. על כן אין נאה לך לעזבנו ה' אלקינו, יהמו מעיך עלינו. וכאשר החלות להראות גודלך וטובך עלינו, ונתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך, ושלחת לנו ברחמיך הרבים, צדיקי אמת בכל דור ודור, אשר על ידם נמסרה התורה לנו ממשה ליהושע, ומיהושע לזקנים, ומזקנים לזקנים וצדיקים שבכל דור ודור, עד אשר הגיע אלינו השתלשלות קבלת התורה, ועדין לא כלו רחמיך ממנו, "הקיצותי ועודי עמך", כן יכמרו מעיך עלינו, ותעזורני לקים באמת את כל דברי תורתך באהבה. חוסה עלינו ברחמיך ועזרנו להיות דבוק בך ובצדיקי אמת לעולם ועד, בעולם הזה ובעולם הבא:

אנא ה' ברחמיך הרבים, זכני שיפקחו עיני ולבי ואזני לראות ולהבין ולשמוע גדולתך ורוממותך, ולשוב אליך באמת, וחנני מאתך דעה בינה והשכל להבין ולהשיג דרכי התשובה באמת, ותעזורני לילך בהם תמיד. ואזכה להיות בכלל בעלי תשובה באמת, כי ימינך פשוטה לקבל שבים ורוצה אתה בתשובה, ואם לא עכשו אימתי, ותעזורני שאזכה לתשובה שלמה באמת, לתשובה עלאה, באופן שאזכה שיתייחד על ידי נקודה התחתונה בנקודה העליונה, ויתתקן וישלם על ידי אדם העליון לשבת על הכסא, ושם יהיה נכלל נפשי ורוחי ונשמתי מעתה ועד עולם. ותמלא פגימת הלבנה, ויהיה אור הלבנה כאור החמה. כמו שכתוב: "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים". כי מלכותך בכל משלה, בשמים ובארץ.

ואתה עושה גדולות ונפלאות עד אין חקר, ואתה חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח. "ממית ומחיה מוריד שאול ויעל". ואתה מקשר ומחבר ומייחד שני הפכים יחד תכלית קצה התחתון מעמקי שאול עד רום גובהי מרומים עד תכלית קצה העליון. מנקדה התחתונה עד נקודה העליונה. כי מי יאמר לך מה תעשה, על כן יגיעו רחמיך גם עלי, ותחתור חתירה מתחת כסא כבודך, חומל דלים שומע אנקת אביונים, ותעזורני להתעורר באמת ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, ותזכני להיות דבוק באמת בצדיקי אמת מעתה ועד עולם. "כי לא תחפץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה, תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם, שובה ה' עד מתי והנחם על עבדיך. השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם":

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close