חגים

מתנות לאביונים – תפילה לנותנים

אחרי שתורמים מתנות לאביונים
זה עת רצון גדול מאד לזכות לשמחת פורים
על כן טוב לקרוא תפילה חזקה ומועילה זאת שערכו רבני ישיבת ברסלב מאיר – לשמחת פורים.

מתנות לאביונים – תפילה

אם הגעתם לפה זה אומר ששמחתם ילדים עניים ומשפחות נזקקות
אז תנצלו את העת רצון הזה – לומר את תפילה מתנות לאביונים תפילה שהכנו עבורכם
ותפעלו בשמיים שישמחו אתכם ויענו לתפילותיכם !

התפילה הזו היא לא ה- תפילה לפורים , אלא צעקה וזעקה אל השם יתברך – לפעול ישועות כמו שנתנו מתנות לאביונים כך השם יתברך יתן לנו ברחמים מתנות לכל השנה – כי כולנו באמת אביונים – בתוקף הגלות של עם ישראל חיים את חורבן בית מקדש ומלכות בית דוד.. וכל אחד הוא עני כמו שכל אחד יודע שהוא לא מושלם, והוא חסר בגשמיות או ברוחניות כפי שכל איש אמת יודע בנפשו – אז תקראו את התפילה ותצליחו !

תפילה למתנות לאביונים להדפסה בקבצי PDF >> מתנות לאביונים תפילה

מתנות לאביונים – תפילה חזקה ונפלאה לנותנים

“באלוהים הללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלה”.
ריבונו של עולם תעורר את משיח צדקנו, שיקבל את תפילותינו, ויעלה אותם לפניך, בחן בחסד וברחמים. וכל תפילותינו ותפילות עמך בית ישראל – יהיו בידו לחרב פיפיות, למחסה ולמגן וצינה, ללחום את לוחמנו ולריב את ריבנו ולהושיענו בתוך שאר עמך ישראל…
“הטה ה’ אזנך ענני, כי עני ואביון אני.
כי אתה עם עני תושיע, ועיניים רמות תשפיל.
כי יציל אביון משוע, ועני ואין עוזר לו.
יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע”.

ריבונו של עולם נתתי תרומה ביד רחבה ורוח נדיבה – עבור מתנות לאביונים, לשמח עניים בימי הפורים, אנא עשה עמי כחסדך ותזכני לחיים טובים ומאושרים, עשה עמי מידה כנגד מידה, ובמידה טובה מרובה – ועזרני, כי עליך נשענתי, ענני אבי שבשמים, כי לך לבד הוחלתי, לך לבד אני קורא, לך לבד אני מצפה, לישועתך לבד אני מחכה, לרחמיך הגדולים וחסדיך הגנוזים לבד תלויות עיני וכלות אליהם כל היום. אולי יחוס אולי ירחם, אולי יחוס עם עני ואביון…

“יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע, החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי. חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך”.

ולמענך עשה ולא לנו, כי גם מעט דמעט מעשינו הטובים וכל צדקותינו ותפילותינו הכול מאתך, “כי ממך הכל ומידך נתנו לך”. ככתוב: “מי הקדימני ואשלם”. חומל דלים שומע אנקת אביונים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נידח, מאזין חינונים ומקשיב רננים, הנוטה אוזן לשוועת אביונים, מרא דעלמא כלא, אתה ידעת את לבבינו כי אין בנו כח לסדר תפילתנו לפניך כראוי באמת, כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות, עצמו משערות ראשי ולבי עזבני.

יהוה אלהי, רופא חולים מתיר אסורים סומך נופלים, שומע אנקת אביונים, חמול עלי ואל תעזבני ואל תטשני. ראה “עניי ומרודי לענה וראש”, ואני ידעתי גואלי חי ואתה חושב מרחוק להיטיב אחריתי, ולהשיב את שבותי. ענני יהוה ענני. עזרני עזרני. חנני חנני. הושיעני הושיעני. תן לי חנינה ולא אובד.

זכני ותעזרני להתעורר באמת ולשוב בתשובה שלימה (אליך) לפניך באמת, ותזכני להיות דבוק באמת בצדיקי אמת המלמדים דרך התורה באמת בפשיטות ותמימות מעתה ועד עולם.

אבי שבשמים, אבי שבשמים אב החסד, אב הרחמן באמת, החומל דלים, השומע אנקת אביונים, הרואה בעלבון עלובים, השומע ומאזין צעקה מעמקי השאול תחתיות ומתחתיו, עד אשר אין מקום אשר לא תשמע ממנו קול אנחה ואנקה,

למדני מה לדבר לפניך, הוריני מה שאמר לפניך, הודיעני מה שאצעק אליך, חמול נא על עלוב נפש כמוני, על נכאה לבב כמוני על חסר דעת ושמחה כמוני… עני מכל מעלה רוחנית ורחוק מן הקדושה…

בכל מיני תחנונים אני מפיל תחנתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי. בכל מיני בקשות אני מבקש לפני כיסא כבודך, בכל מיני קולות אני קורא אליך, חוס וחמל עלי, חוס ורחם עלי, חוס וחנני, חנני ופדני, פודה ומציל הצילני, גואל חזק למענך פדני, שומע אנקת אביונים שומע צעקתי ואנחתי, מרא דעלמא כלא, אל תתן לשחת נפשי, כי “מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמתך. הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מים”. כי אין שום לשון בעולם שאוכל לפרש שיחתי על ידו. כי צרות נפשי גדלו ושגבו מאד…

(בפרט שעובר עלי ואני זקוק/ה לישועה ב… ויפרט ויבקש, במילים ובשפה שלו… על צרכיו האישיים בגשמיות וברוחניות בכל הנושאים). חוס וחומל עלי, ועשה למענך ולא למעני, כי אין לי שום תקוה כי אם על תפילה ותחנונים.

רבונו של עולם ראה נא בעניינו וריבה ריבנו. והצל עשוקים “מיד עושקיהם כח”. ואל תניח לגזול דל כי דל הוא. ותקים מקרא שכתוב: “משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה, אשית בישע יפיח לו”. אנא יהוה מלא רחמים רבים, חומל דלים, שומע אנקת אביונים, רואה בעלבון עלובים, החפץ בתשובתן של רשעים ואינו חפץ במיתתם.

רחמן מלא רחמים, חומל דלים, שומע אנקת אביונים, רחם עלינו ועל נפשותינו העשוקות כצפרים האחוזות בפח מבולבלים ולא מיושבים, כאשר נגלה לפניך יודע תעלומות, ועזרני למלט נפשי מני שחת וזכני לשמחת פורים – שהיא [השמחה]  שורש ויסוד היהדות, והמצוות, ודרכי התורה כפי שלימדו אותנו הצדיקי אמת !

כי אתה ידעת את גודל יקר והדר תפארת נפשי בשורשה העליון, המושרשת בשמחת השם יתברך ותורתו הקדושה כמו שכתוב “עוז וחדוה במקומו”. נא יהוה מלא רחמים, חומל דלים שומע אנקת אביונים, חוס וחמל עלינו למען שמך למען רחמיך הרבים, למען חסדיך העצומים, למען הצדיקים האמתיים, עזרנו והושיענו וזכנו מהרה לאמונת חכמים בשלמות באמת. ותעזרנו לתקן פגם אמונת חכמים שפגמנו מנעורינו עד היום הזה.ותטהרנו מכל הגלולים הדכאונות והעצבויות ומחשבות רעות ודאגות מיותרות.., שהם הם כל הטינופת הנמשכים מקליפת המן עמלק ודרכי הגויים שהולכים בהבלי עולם הזה ותאוותיו הרעים. והם אלו שמקטרגים עלי ומעקבים ולוקחים לי את הכוח שאיני יוכל לשמוח !

(כי כל הרע והעצבות שיש לאדם נמשך מעמלק שרוצה לצנן ולקרר את האש והשמחה של עם ישראל הדבקים ונהנים ושמחים בתורה ומצוות ואהבת הצדיקים ולומדי התורה – מבחי’ הכתוב : “ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם” שמשם כל הגילולים והדינים והייסורים, וכל העלמה של הטוב והשמחה וקדושת נשמת האיש הישראלי).

ותכניע ותעקר ותבטל את כל ממשלתם והתנשאותם של כל המנהיגים של שקר, ותיטול חרב הגאווה מידם “וזרוע רמה תשבר”. ותבטל השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם. ויקוים מקרא שכתוב: “משוד עניים מאנקת אביונים, עתה אקום יאמר יהוה, אשית בישע יפיח לו”, ותבטל מידת הגאווה דסטרא אחרא מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם:ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, מלא רחמים, קדוש ונורא, קדוש על כל הקדשות, שתשפיע עלינו קדושתך העליונה…

ותעזרנו ותצילנו מקליפה המן עמלק ותזכנו לקדושת מרדכי ואסתר… ובזכות וכוח הצדקה שעשית כפי כוחי לשמח עניים כן תשמח נפשי ותושיעני ותשמע תפילתי ותעזרני ותפתח לי ותרחיב לי כל הפתחים והשערים דקדושה ותקיים בי כל הפושט יד נותנים לו – תתן לי ברחמים… (ויפרט כל צרכיו הגשמיים והרוחניים – כי בימי הפורים מתקיים ביתר שאת כל הפושט יד נותנים לו… ע”כ טוב להרבות בבקשות על הכללללל… ובפרט לשמח עם הנקודות הטובות שיש בו עדיין – שזה עיקר בחי’ שמחת פורים).

מתוך תפילה לפורים

לַמְּדֵנִי וְהוֹרֵנִי וְחָנֵּנִי וְזַכֵּנִי שֶׁאֶזְכֶּה לְשִׂמְחַת פּוּרִים בִּשְׁלֵמוּת בֶּאֱמֶת, שֶׁאֶזְכֶּה לִשְׂמֹחַ מְאֹד מְאֹד בְּכָל לֵב וָנֶפֶשׁ בִּימֵי הַפּוּרִים הַקְּדוֹשִׁים בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה בְּשִׂמְחָה שֶׁאֵין לָהּ קֵץ,

וְנִזְכֶּה לְקַיֵּם מִצְוַת הַשִּׁכְרוּת שֶׁל פּוּרִים כַּאֲשֶׁר צִוּוּנוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, וְתַעַזְרֵנוּ וְתִשְׁמְרֵנוּ שֶׁלֹּא יַזִּיק לָנוּ הַשְּׁתִיָּה וְהַשִּׁכְרוּת שֶׁל פּוּרִים כְּלָל לֹא בַּגּוּף וְלֹא בַּנֶּפֶשׁ, וְלֹא נַזִּיק שׁוּם אָדָם וְלֹא שׁוּם דָּבָר עַל-יְדֵי הַשִּׁכְרוּת, רַק נִזְכֶּה עַל-יְדֵי הַשִּׁכְרוּת שֶׁל פּוּרִים לָבוֹא לְתוֹךְ שִׂמְחָה גְדוֹלָה וְחֶדְוָה רַבָּה וַעֲצוּמָה מְאֹד, לְתוֹךְ שִׂמְחָה שֶׁל פּוּרִים, אֲשֶׁר אָז מֵאִיר הֶאָרָה נִפְלָאָה וַעֲצוּמָה שֶׁהוּא הֶאָרַת מָרְדְּכַי, אֲשֶׁר אֵין דֻּגְמָתָהּ בְּכָל יְמוֹת הַשָּׁנָה:

וְאֶזְכֶּה לִהְיוֹת שָׂמֵחַ בְּכָל לֵב, וּלְשַׂמֵּחַ גַּם אֲחֵרִים, לְשַׂמֵּחַ כָּל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ בְּשִׂמְחַת פּוּרִים בְּחֶדְוָה רַבָּה וַעֲצוּמָה מְאֹד מְאֹד, נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בִּישׁוּעָתֶךָ בְּשִׂמְחָה אֲמִתִּיִּית – בְּאֹפֶן שֶׁיִּהְיֶה לְךָ לְנַחַת וּלְרָצוֹן, וּתְקַבֵּל שַׁעֲשׁוּעִים גְּדוֹלִים מִשְּׁתִיָּתֵנוּ וְשִׂמְחוֹתֵינוּ בַּפּוּרִים הַקָּדוֹשׁ. וְנִזְכֶּה גַּם עַתָּה בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה לְהַנֵּס הַגָּדוֹל וְהַיְשׁוּעָה הַנִּפְלָאָה שֶׁל פּוּרִים, לְהַכְנִיעַ וּלְגָרֵשׁ וְלַעֲקוֹר וּלְבַטֵּל מֵאִתָּנוּ קְלִפַּת הָמָן עֲמָלֵק וְזֻהֲמָתוֹ הַגְּדוֹלָה וְלִמְחוֹת שְׁמוֹ וְזִכְרוֹ מִן הָעוֹלָם, וּלְטַהֵר עַצְמֵנוּ מִזֻּהֲמָתוֹ בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה גְדוֹלָה, וּלְהַמְשִׁיךְ עָלֵינוּ קְדֻשַּׁת מָרְדְּכַי וְאֶסְתֵּר,

וְנִזְכֶּה לְהַמְשִׁיךְ שִׂמְחַת פּוּרִים עַל כָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ, לִשְׂמֹחַ תָּמִיד בְּךָ בְּשִׂמְחָה וְחֶדְוָה רַבָּה בֶּאֱמֶת, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִזְכֶּה לִקְדֻשַּׁת וְטָהֳרַת הַפָּרָה אֲדֻמָּה וְלִקְדֻשַּׁת פֶּסַח בֶּאֱמֶת, וְנִזְכֶּה לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָמִיד, וִיקֻיַּם בָּנוּ מִקְרָא שֶׁכָּתוּב: “כִּי בוֹ יִשְׂמַח לִבֵּנוּ כִּי בְשֵׁם קָדְשׁוֹ בָטָחְנוּ. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהֹוָה צוּרִי וְגוֹאֲלִי”:

לתפילה מלאה לפורים כנסו >> תפילה לפורים | מתנות לאביונים

בברכת פורים שמח

מוקד התפילות של חסידי ברסלב

מוסדות ברסלב מאיר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *