הילולת צדיקיםלבחור באור | חווה שמילוביץלג בעומר

תפילה ליום ל"ג בעומר-כוחו של הרשב"י הקדוש | מאתר לבחור באור

תפילה ליום ל"ג בעומרכוחו של הרשב"י הקדוש

קרדיט : אתר לבחור באור

אבינו מלכנו,

מודים אנחנו לך על שהורדת לעולם את הנשמה הגדולה והמאירהאת רשמעון בן יוחאי

ונתת לנו במתנה את יום ל"ג בעומר (הוד שבהודיום הסתלקותו.

כידוע שהרשב"י בעצמו השתוקק וציפה ליום זה,

משום שביום זה נתת לרשב"י רשותלגלות את הגילויים הגדולים והעמוקים ביותר של פנימיות התורה הקדושה.

"ידוע הפלגות של הזוהר הקדוש כמה אפשר לפעול ולהשיג ביום הקדוש הזה ע"י תפילות בדמעות…"*

על כן באים אנחנו אליך אבינו שבשמים ומתפללים ומבקשים בזכות הצדיק,

שנתחבר לפנימיות ועומק התורה,

ותחבר אותנו לפנימיות ועומק נשמתנו החקוקה תחת כסא הכבוד.

שנקבל אל עומק נשמתנו את אחד העניינים החשובים ביותר של פנימיות התורה השייכים לכל אחד מאתנו והוא

אש האהבה הקדושה שבינינו.

רשמעון משך את הארת אהבתך העצומה אל כל אחד מאיתנווגילה אותה בזוהר הקדוש,

וכן גילה את עומק ללבנו שמלא באהבה כלפיך – גילה ש"כולם חפצים ליראה את שמךיוצרנו ובוראנו.

אנא שנזכה לחיות עם פנימיות האהבה הנמצאת בך אבינו אלינו – אל כל אחד מישראל,

רחם עלינו וזכנו שביום זה נתחבר אל פנימיות האהבה המצויה בתוכנו,

בתוך כל אחד מישראל אליךאבינו ,בוראנו ומרחמנו.

עזור ליביום זה להרגיש את פנימיות נפלאה זו,

ולהתחבר אל פנימיות התורה המוסתרת בתוכי ובתוך כל אחד מישראל.

כי בפנימיות נשמתנו בוערת אש אהבה אליך היתברך,

אלא שאהבה זו מכוסה ומוסתרת.

היא נמצאת ובוערת בתוך ליבו של כל אחד מישראל,

כל חפצנו ורצוננו הוא רק לעשות רצונך כבן הרוצה למלא את רצון אביו יותר מרצונו עצמו.

בתוך תוכינשמתי בוערת באהבה אליך!

עזור לילהאמין בכך ולהתחבר לאש אהבתי אליך,

להתחזק ולהרגיש את רצוני לעשות את רצונך.

אש האהבה שלך אלינועם ישראל בוערת באופן ובתוקף עצוםנפלא ותמידי.

אילו היינו יודעים את אהבתך כלפינו היינו רצים ככפירים ושואגים כאריות להתקרב אליך.

אלא שגם אהבתך כלפינו מוסתרתמכוסה ומוקפת בחומות המסתירות.

שהם הניסיונות והקשיים והבלבולים שעוברים על כל אחד מאיתנו .

מודים אנחנו לך שנתת כוח גדול לרשב"י הקדוש

שביטל והרס את כל החומות והמחיצות הללו שביננו,

וגילה לנו את "סוד הליראיו",

את האהבה העצומה שאתה אוהב כל יחיד ויחיד מישראל,

והאיר זאת בלב היהודים.

אנאביום זהבכוחו של הרשב"י שהוא נשמה כוללת,

האר בלב כל אחד מישראל וחקוק על ליבי את פנימיות האהבה שלי ושל כלל ישראל אליך,

וגלה והאר לנו את האהבה העצומה שלך אלינו.

וכשם שהמדורות בוערות ביום זה כך תבעיר את ליבי באהבה ביום זה.

בכוח התגלות אש האהבה הקדושה ביום זה בהתגלות עצומה,

בטל את כל החומות והכיסויים המכסים את האהבה שלך כלפינו,

עד שתאיר בליבנו ממש ונוכל להרגיש את גודל האהבה העצומה שאתה אוהב אותנו,

בבחינת "בני בכורי ישראל".

ושנוכל בכוחו של רשב"י הקדוש להרגיש ממש איך אתה ידיד נפש של כולנו,

אב הרחמן כפשוטו,

שנרגיש את קרבתך באופן של "כמים הפנים לפנים",

ההתבוננות והרגשת אהבתך תעורר בלבנו באופן טבעי את אהבתנו העצומה אליך.

עזור לילכוון בשעה שמדליקים את המדורה,

שתדליק ותעורר בליבי את אור האהבה העצומה שלך,

הבוערת תמיד באופן שאינה נחלשת בשום אופן ובשום מצב,

בדרגה של "חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש".

קודש קודשים

הרשב"י הקדוש נקרא קודש קודשים,

הוא מאיר לכולנו את האור של קודש קודשיםשל הכרובים,

של פנים בפניםשל "ראו חיבתכם", כי הוא מאיר ומגלה לנו את עוצם האהבה אלינו בכל עת ובכל זמן.

הנקודה הפנימית והעיקרית של בית המקדש – "קודש קודשים", בו היו הכרובים פנים אל פנים.

וכוח בית המקדש הנו לעוררלחזק ולחקוק בלב,

כך שכל אחד מעמך ישראל יחיה תמיד עם ההרגשה המתוקה של "פנים בפנים".

כל מחשבה של אהבה המתעוררת בתוכנובמוחנו ובליבנו

גורמת שמיד באותו רגע מתעוררתוממשיכה ומגלה שפע עצום ונפלא של אהבה,

תשוקההתקרבותגעגועים וכיסופים עצומים ממך אלינו.

מה שמעורר יותר אהבה בליבנו אליך בבחינת "מוסיף והולך".

ואפילו במצב שנראה לנו שאנו חרובים לגמריכמו ביום טבאבחורבן בית המקדש,

כאשר בית המקדש בער באש,

והיה נדמה בחיצוניות כאילו זה הזמן של היפך האהבה ביותר רח"ל,

אף על פי שהוציאו את הכרוביםאזי גילו וראו שהם בדביקות עצומה – פנים בפנים ממש.

וזה מה שגילית לנו ע"י רשב"י – שבכוחו נזכה לחיות עם ההרגשה המתוקה של "קודש קודשים"!

של פנים בפניםשנרגיש את מבטך האוהב משגיחמרחם ומקדם אותנו – אליך.

כי כאשר חוקקים דעת זואזי מרגישים ומתמלאים בששון ושמחה עצומה,

כפי שנאמר על הרשב"י שנמשח ומוקף עם "שמן ששון".

וכךכשחוקקים בלבאת גודל אהבתך אלינו בכל עת וזמן,

אזי ממילא נעלמים כל הרגשות השליליים והלב מתמלא שמחה גדולה,

כשהאהבה הזו חקוקה בלב ממילא יוצאים מכל חושך והסתר וגלות,

לכן בית המקדש נקרא "משוש כל הארץ"- המקום השמח ביותר בעולם ובו השראת השכינה.

ובזכות הרשב"י ודברי תורתו יבוא משיח ולא תשתכח התורה מישראל כמובטח בזוהר**

"שמע" – ואהבת

ורבי שמעון הוא על שם השמיעה מלשון "שמע"***.

אנו מודים לך שאתה משפיע לנו בכוחו של הרשב"י,

שנוכל לשמועלקלוט ולהאיר בלבנו את הבת הקול היוצאת בכל יום ויום,

ואומרת לכל אחד ואחד מישראל: "שמע ישראל האלוקינו האחד",

"ואהבת את האלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך"-

הרי אתה השם יתברך מדבר אלינו בפסוקים אלואל כל יחיד ויחיד באופן פרטי,

ומצווה ואומר "ואהבתבלשון יחיד.

אתה מבקש ומתחנן בפרטיות אל כל ילד וילדה מישראל,"ואהבת"-

תאהב אותיתאהבי אותי בכל לבבךבכל נפשך ובכל מאודך!

אתה מבקש ומתחנן מכל איש ואישה הקוראים את פסוק זה,

"תאהב אותיתאהבי אותי בכל לבבךבכל נפשך ובכל מאודך!

ואהבה זו תהיה הרפואה לכל המחלות הנפשיות והגופניות בדורנו.

אתה מבקש מאתנו שנאהב אותך עם כל הלבשנדבר איתך דיבורים של אהבה

אהבת עולם אהבתנו ואני אוהב/ת אותך אביואת הדיבורים הקדושים והמתוקים האלו,

רוצה אתה שנשמע ונקלוט כל יום ויום מימי חיינו,

שלא יעבור עלינו חלילהאף לא יום בו נהיה מנותקיםמאהבתך כלפינואו מאהבתינו אליך

ואז ממילא נמלא את ימינו בטוב ובנעימים.

עזרניבכל יום בזמן שאני קוראת קריאת שמע,

לזכור את הקריאה שלך אליולחדש את אהבתי אליך ולאהוב אותך בכל לבבי,

בכל נפשי ובכל מאודי כך שלא תהיה בי שום אהבה שאינה קשורה אליך ח"ו,

שום אהבה נפולה לעולם החולף.

שאזכה לקשר כל אהבה שלי אליךואזכה להבין שכל השתוקקות שלי למשהו בעולם

נובעת מההשתוקקות שלי אל קרבתך והרגשת אהבתך.

ביום זהנתת לנו את מתנה זו של רבי שמעון בר יוחאי,

שעל ידו ובכוחו תשפיע לנו את כוח השמיעה.

שנהיה פנויים לשמוע ולקלוט אל תוך הלבאת קול השם המדבר אלינו ומעורר אותנו,

ועל ידי זה נזכה להרגיש את אהבתך אותנו ולהתקרב אליך מתוך אהבה.

שתיבות שמ"ע – שלהבת עולה מאליה,

שבכוח השמיעה – נשמע ונזכה לחקוק בליבנו את ה"שמע ישראל",

ואת "ואהבתשאתה משמיע לנו בכל יום,

ועל ידי זה שלהבת האהבה בליבי תעלה מאליה.

וזוהי כל התכלית של עבודת רבי "שמעון"-

להאיר בכל אחד מאיתנו את ה"שמע",

עד שנזכה לשלהבת אש אהבה שעולה מאליה.

*מקורות התפילה –שיחות התחזקות **ליקוטי מוהר"ן ***מרבי אלימלך זי"ע 

להצלחת אברהם נתן חיים שרה ותהילה בני חוה מיטל זיווג נפלא לדפנה אביגיל בת אסתר.

לקבלת תפילות נוספות לימים מיוחדים הצטרפו ב-levor20@gmail.com

תפילות נוספות :

כנסו – סגולת ח”י רוטל הסגולה שמצליחה !

הילולת הרשב"י – יום שהרשב"י מחלק מתנות… בואו לקחת!
מהי סגולת חי רוטל ? כנסו לקרוא זאת סגולה שעובדת !

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *