תפילהתיקוני תפילות

תפילה נאה לטלית וציצית

תפילה לטלית וציצית נאה – מרבי נתן מברסלב:

© נערך / שוכתב ע"י רבני מוסדות ברסלב מאיר ירושלים מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

אנא יהוה חמל עלי, רחם עלי, ומלא משאלותי ברחמים, ומחול לי על כל עוונותי, וצווה להפשיט מעלי כל הבגדים הצואים, והלבישני בבגדים נקיים, בבגדים טהורים וקדושים, והיה בעזרי, וזכני ברחמיך הרבים לקיים מצות ציצית כראוי בתכלית השלמות, ותזמן לי תמיד ציצית / טלית כשרה על פי ההלכה. וכשם שאני מתכסה בטלית בעולם הזה, כן תלביש למעלה את נפשי ורוחי ונשמתי בטלית נאה ובחלוקא דרבנן בבגדים נקיים ולבנים. ויקים בי מקרא שכתוב: "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר". קומה בעזרתי, ותן בלבי וזכני שאחוס על כבודך הגדול והקדוש ועל כבוד נפשי ורוחי ונשמתי. כי בעוונותינו הרבים דל כבודנו בגלות המר הזה:

ותזכנו לקים מצות ציצית כתקונה בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה, ותרי"ג מצות התלויים בה, בלב טוב ובשמחה גדולה, באופן שנזכה להמשיך הרוח חיים דקדושה על ידי מצות ציצית. למלאת כל החסרונות שחסר לנו בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש. ותאחוז בכנפות הארץ ותנער רשעים ממנה, ותשבר ותמגר ותכניע ותשפיל את איש צר ואויב הוא עשו איש שעיר, ותוציא בלעו מפיו.

ישראל מלאים מצות כרמון. ואם גם המצוות בעצמן שאנו עושין הם מלאים פסולת, פניות ומחשבות זרות ובלבולים, ועדין לא עשינו מעולם שום מצוה בשלמות, אעפ"כ אי אפשר שלא יהיה בהם איזה נקודות טובות, על כן ריבונו של עולם תשמח עם מצוות הטלית שהתעטפתי וברחמיך הרבים תחמול עלי, ותשים נפשי בחיים ולא תתן למוט רגלי.

ובודאי ראוי לי להגדיל השמחה בכל עת, ולהפוך כל היגון ואנחה לשמחה, כי אדרבא זהו שמחתי שמרחק ופגום וחוטא כמוני, יזכה ליגע בדברים קדושים ונוראים כאלה, לייחד שמך בכל יום, ולהתעטר בעטרת תפארת התפילין הקדושים והנוראים בכל יום, ולהתעטף בציצית, להתלבש בלבושין דמלכא בעטופא דמצוה, ושאר המצות.

וכל מה שרוצה היצר הרע להתגבר להכניס בדעתי ולבי עצבות חס ושלום, מרבוי פשעי ועוונותי, על ידי כל זה דיקא אגדיל השמחה, ואומר ללבי אדרבא זהו שמחתי, זהו חדותי הגדולה.., ולפני מי אני עושה המצוה, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איום ונורא ואדיר וכו', אשר לגדולתו אין חקר, וכמה נחת רוח אני עושה לפניו, וכמה אני זוכה על ידי זה חיי עולם הבא ומציל את נפשי מייסורים בעולם הזה – אשרני מה טוב חלקי!!

מחילה אח יקר… מקווה שלא התעייפת? יש לך עוד כמה דקות? תאמר – תיקון הכללי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *