תפילה נגד עין הרע ברסלב | evil eye
Image by engin akyurt from Pixabay

תפילה נגד עין הרע ברסלב / תפילה להתרת קשירה וכישוף

תפילה נגד עין הרע ברסלב שוכתבה ע”י רבני ישיבת ברסלב מאיר – מהליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב רובה מתפילה נד.

תפילה נגד עין הרע ברסלב:

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתראה בענינו ודחקנו ועמלינו,
ותשור בענינו ותביט בעמלנו. ותציץ עלינו ברחמיך, ותשגיח עלינו בעין חמלתך.
ותשמרנו ברחמיך הטובים, ותצילנו תמיד מרע עין, שלא יהיה לנו שום עין הרע על שום אדם שבעולם.

רק נסתכל תמיד על כל אחד בעין טובה, ונזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום
שיש בהם שלשה מידות טובות שהם:
עין טובה ונפש שפלה ורוח נמוכה.

ותשמרנו ותצילנו מתלמידיו של בלעם הרשע שיש להם שלש מידות רעות שהם:
עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה.

אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב. רוענו, רועה ישראל, המלך הטוב והמטיב לכל, טוב עין באמת, זכני ברחמיך הרבים שאזכה להתדבק במדותיך הטובים להיות טוב עין באמת תמיד.

ותצילנו ברחמיך הרבים מעין רעה שלא ישלוט בנו (בביתנו וזרעינו ורכושינו) שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ולא יהיה להרע עין שום כח ושום שליטה. ולא יוכל להזיק לנו כלל חס ושלום לא בגשמיות ולא ברוחניות:

מהיכן באה עין רעה? מ- רע עין!

תפילה נגד עין הרע ברסלב – מליקוטי תפילות

ריבונו של עולם ריבונו של עולם, מלא רחמים, טוב ומטיב לכל, טוב עין, אתה לבד יודע את עצם התגברות עין הרע שמתגבר עלינו מאד. שעינו רעה בקדושת ישראל עם קדוש (ובפרט הרע עין שיש על הישיבות הקדושות, והלומדי תורה ועובדי השם התמימים שכל עינם לך צופיות ללמוד ולשמור תורתך ומצוותיך – ועל כן עיני כל רעה עליהם וגם מנסים להזיקם בפועל..,).

ריבונו של עולם בכל יום ויום מתגבר עלינו ביותר בכמה תחבולות להרחיקנו חס ושלום מעבודתך באמת, ורודף אותנו מאד. מלא רחמים, מלא טוב, אתה ידעת את לבבנו, אתה ידעת את כל אשר עבר עלינו ע”י עין הרע של האויבים והשונאים הרודפים אחר הבאים להתקרב באמת לעבודתך ולתורתך. וגם אתה ידעת גודל חלישותנו לעמד נגד עינם הרעה. ועתה הודיענו נא אבינו שבשמים אנה מפניהם נברח, ואיה איפוא המקום להתחבא ולהטמן מפני עינם הרעה. הביטה בעניינו כי רבו מכאובינו וצרות לבבנו.

“הטה אלהי אזנך ושמע. פקח עיניך וראה שוממותינו, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים”. כי ידענו באמת כי אנחנו בעצמנו החייבים בכל זה. כי לולא חטאינו ופשעינו המרבים והעצומים, לא היינו צריכים להתירא מפניהם כלל.

אבל מה נעשה אבינו, כי הסכלנו הרבה מאד. חטאנו העוינו והרשענו וסרנו ממצותיך. פעמים רבות הצלתנו, ואנחנו מרינו עצותיך, “ותמוגנו ביד עווננו”. ובכל זאת אנו חפצים ומשתוקקים ומחכים ומיחלים בכל עת להתקרב לעבודתך באמת, כי אתה רוצה בתשובה כי חנון ורחום אתה וקרוב לכל קוראיך באמת, ועתה הצילנו נא ברחמיך מן עין רעה. כי אין לנו שום כוח לעמוד נגד אחד משונאינו אף כי נגד כולם.

ואין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים, לך לבד עיני תלויות, לך לבד עיני צופיות, “דלו עיני למרום”. אולי יראה יהוה בעיני, אולי יחוס אולי ירחם. הבט נא רחם נא והושיעה נא צאן מרעיתך. ואל ימשול בנו הרע עין כלל. “הבט משמים וראה” כי היינו לעג וקלס. “הבט משמים וראה מזבול קודשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך. המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו”.

מלא רחמים טוב לכל טוב ומטיב, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב באמת תמיד, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך, רחם עלינו ברחמיך הרבים והצילנו מרע עין מכל הבחינות…

הן שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל (על אחרים), הן שלא ישלט בנו שום עין הרע משום אדם ומשום נברא שבעולם.

ותביט עלי בעינך הטוב בעינא חדא דרחמי ותמשיך ותשפיע עלי טוב עין.

תפילה נגד עין הרע ברסלב שלי!

ותשמרני ותצילני שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת חברי ובגדולת כל העולם כולו. ותצילני מפגם הראות ותשמרני תמיד שלא אסתכל בשום דבר המביא לידי הרהורים חס ושלום. ולא בשום דבר הפוגם את העינים. “העבר עיני מראות שוא בדרכך חייני”. הצילני מעין נואפת. “שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך”. וכל מה שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך ופגמתי בעיני בשוגג ובמזיד באונס וברצון, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה, על הכל תמחול ותכפר ותסלח לי, אלוה סליחות חנון המרבה לסלוח.

ותזכני מעתה להיות טוב עין בכל הבחינות בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת:

ותצילנו שלא ישלט בנו שום עין רעה משום רע עין שבעולם. ולא יזיק לנו עינם הרעה כלל. הן בגשמיות הן ברוחניות. בגוף ונפש וממון. ותשמר צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך לבד אבינו שבשמים. כי “אשורנו עתה סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ. צרי ילטש עיניו לי. אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץ: כי אליך אלהים יהוה עיני בך חסיתי אל תער נפשי.

עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי. אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו. חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז”. (תפילה נגד עין הרע ברסלב).

להסרת עין הרע כישופים קללות

צלצלו אלינו 052-565-2005 כולל הדרכה מלאה

עוד תפילות מועילות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *