Tag Archives: חתונה

תפילה לכלה לפני הטבילה במקווה טהרה

תפילה לכלה לפני הטבילה במקווה טהרה – והיא מסוגלת ביותר לשלום בית ולפוריות האישה : תפילה לכלה לפני הטבילה : יהי רצון מלפניך שתשרה שכינתך ביני ובין בעלי. ותייחד עלינו שמך הקדוש יו”ד ה”א. ותכניס בלבנו רוח טהרה וקדושה ותרחיק ממנו כל מחשבות והרהורים רעים. ותתן לי נפש זכה וברה ביני ובין בעלי. ולא ניתן אנחנו שנינו את עינינו בשום …

כנסו לומר תפילה