Tag Archives: יוצר לפורים

יוצר לפרשת זכור

פורים יוצר לפרשת זכור

יוצר לפרשת זכור. בפרשת זכור יש מצווה מן התורה לזכור את אשר עשה לך עמלק בצאתך עם ישראל ממצרים… מתי חובה למחות את זכר עמלק ? בהניח ה' א-לוהיך לך מכל אויביך מסביב. 'זכור' 'ולא תשכח'. …. זכור, הפיוט מופיע במקצת סידורים ביוצרות לפרשת זכור. תפילה עם חרוזים של עניין פרשת זכור מאת הקליר. על כן טוב מאד לומר בבית …

כנסו לומר תפילה