Tag Archives: כישוף

תפילה להתרת כישופים וקשירות

תפילה להתרת כישופים וקשירות

יש לומר את התפילה להתרת כישופים וקשירות / תפילה להתרת קשירה אחרי קריאת פרקי תהילים: משביע אני עליכם כל הרוחות וכל השדים וכל המזיקין וכל המקטרגים כל מיני קטרוג שבעולם שלא תוכלו ליגע בי ולא בנשמתי ורוחי ונפשי להרע או לקטרג או להסטין עלי נגד. בשמות הגדולים שזכרתי בספר תהילים. ויהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שתעשה למען שמך …

כנסו לומר תפילה

תפילת נגע צרעת סגולה נגד עין הרע וכישופים

תפילת נגע צרעת סגולה נגד עין הרע

תפילת נגע צרעת – סגולה להנצל מכישופים ועין הרע : סגולה נגד עין הרע שמעו בני המשפחה של רבי אריה לוין זצ"ל, שקיבל מבעל ה'לשם':. לומר את פסוקי 'נגע צרעת', שהם אחד עשר פסוקים שמתחילים ב-נ' ומסיימים ב-נ', כל בוקר לאחר התפילה. הפסוקים מופיעים בסידור, בתפילות למוצאי שבת (שם הם מופיעים כסגולה לשמירה מפחד). יאמר י"א פסוקים המתחילים בנו"ן ומסתיימים …

כנסו לומר תפילה