ליקוטי תפילות א

ליקוטי תפילות חלק א – תפילה א

של רבי נתן מברסלב

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתהיה בעזרנו ותזכה אותנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים ללמוד וללמד, ולעסק בתורתך הקדושה לשמה תמיד, ולהגות בה יומם ולילה. ובזכות וכח למוד התורה הקדושה, תזכה אותנו ברחמיך הרבים, ותתן לנו כח להכניע ולשבר ולגרש את היצר הרע מקרבנו, ונזכה לגרש ולבטל את הרוח שטות וכל מיני שגעון שנתדבק בנו על ידי מעשינו הרעים. הכל נזכה לגרש ולבטל על ידי למוד ועסק התורה הקדושה אשר היא כלה שמותיך הקדושים, שלא יהיה שום כח להרוח שטות ושגעון לבלבל דעתנו כלל, רק נזכה לגרשו ולסלקו מעלינו ומעל גבולנו:

אנא ה', אתה ידעת את רבוי המחשבות הטורדות המבלבלים ומטרידים אותנו מעבודתך באמת בכל עת ובכל שעה. וכולם באים על ידי הרוח שטות ושיגעון שנתדבק בנו על ידי מעשינו הרעים, על ידי חטאינו ועוונותינו ופשעינו המרבים, עד אשר נתבלבל דעתנו ונתעכר שכלנו מאד מאד בלי שעור וערך. אבינו שבשמים, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, תן לנו חנינה ולא נאבד. זכנו ברחמיך הרבים להכניע ולגרש ולבטל את הרוח שטות והשגעון ממנו על ידי עסק התורה הקדושה:

ובכן תזכני ברחמיך הרבים, שלא יהיה שום כח להיצר הרע והרוח שטות לבלבל את דעתי, לבטל אותי, חס ושלום, מעבודתך באמת על ידי המצוות שלו. שהוא מתלבש עצמו במצות, כאלו הוא מסית אותי לאיזה דבר מצוה, והוא טומן בזה רשת לרגלי, חס ושלום, על ידי אלו המצוות שלו שהוא מתלבש בהם, כאשר אתה לבד ידעת כל זה: אנא ה', חוס וחמל על נפשי האומללה והצילני ממנו מעצותיו הרעות האלו, לבל יהיה לו כח להטעות אותי, חס ושלום, בבלבולים הללו.

והנני משליך את כל יהבי עליך ה' אלקי ואלקי אבותי, ואני סומך עצמי עליך לבד, שאתה תוליכני ברחמיך הרבים בדרך הישר והאמת בכל עת ובכל שעה, בכל תנועה ותנועה, שכלם יהיו כרצונך הטוב. ולא אסור מרצונך ימין ושמאל, כי אתה ידעת כי בשר ודם אנחנו, ואי אפשר לנו לכון בכל עת רצונך הטוב באמת לאמתו. על כן עזרני ברחמיך הרבים שלא יהיה שום כח להיצר הרע והרוח שטות והשגעון לבלבל את דעתי עוד בשום בלבול בעולם כלל, רק אזכה לסמוך עליך לבד. ואתה תרחם עלי ברחמיך הרבים, ותוליכני ותדריכני בדרך האמת תמיד בכל עת ובכל רגע, באפן שכל מעשי ועסקי ותנועותי כלם, וכל התנועות של בני ויוצאי חלצי ושל כל התלויים בי, כלם יהיו כרצונך הטוב לבד תמיד מעתה ועד עולם:

ובכן תעזרני ברחמיך הרבים, שאזכה לתן כח למלכות דקדושה, שיתגבר על מלכות הרשעה, ואזכה להגביר היצר טוב על יצר הרע. ותחנני ברחמיך הרבים, ותשפיע עלי חכמה ושכל דקדושה, שאזכה להסתכל בכל דבר באור השכל דקדושה שיש בו, לדבק עצמי להשם יתברך על ידי כל הדברים שבעולם, שאזכה להבין מכלם את הרמזים שאתה מרמז אלי בכל עת להתקרב אליך:

ובכן יהי רצון מלפניך מלא רצון, מלא רחמים, מלא חסד מלא טוב, בכל עת ובכל רגע תמיד, שתחוס ותחמול עלי, ותשפיע עלי חן וחסד, ותתן לי חן בעיניך ובעיני כל רואי. ותשפיע לי דברי חן ותחנונים, באפן שיכנסו דברי בלבך, ותקבל את תפילתי ובקשתי תמיד. ותקים מקרא שכתוב: "ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים", שנזכה שיהיו דברינו לפניך דברי חן ותחנונים, באפן שתתן להם מקום לכנס בלבך ויהיו אמרינו לרצון ולנחת לפני כסא כבודך:

רבונו של עולם, הביטה בענינו וראה בשפלותנו ובזיוננו, כי כל החן והחשיבות של ישראל עמך הקדוש נפל בגלות המר הזה, ועמך ישראל נבזים ושפלים בעיני העכו"ם והרשעים, וכל החן והחשיבות נפל אליהם. על כן חוסה נא כרב רחמיך על כבודך הגדול והקדוש, ותעלה ותרומם ותגדל את החן והחשיבות של ישראל בגשמיות וברוחניות. ותבטל ותכניע את החן והחשיבות של העכו"ם והסטרא אחרא והרשעים, שלא יהיה להם שום חן וחשיבות לא למעלה ולא למטה. ותרומם קרן ישראל, ותשמע ותקבל את תפילתנו ואנקתנו בכל עת, ותביט בעמלנו ותשור בענינו ודחקנו. ותקים מקרא שכתוב: "כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע". חננו ועננו ושמע תפילתנו, כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים, ברוך אתה שומע תפילה:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *