ליקוטי תפילות | תפילה ב

ליקוטי תפילות | תפילה ב

ספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שומע תפילת עמו ישראל ברחמים, שיעוררו רחמיך וחסדיך עלינו למענך, ותכין לבבנו להתפלל לפניך בכל לב ונפש, ותהיה תפילתנו שגורה בפינו תמיד, ולא יהיה לנו שום מונע ועיכוב ובלבול בתפילתנו:

רבונו של עולם, "נוהג כצאן יוסף יושב הכרובים, הופיעה" עלינו ברחמיך הרבים אור קדשתך, שימשך עלינו קדשה וטהרה, באפן שנוכל לכוף ולהכניע ולשבר את יצרנו הרע. ונזכה ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, שנהיה כולנו אנחנו וזרענו שומרים את הברית קדש. ותעזור לנו תמיד, ותציל אותנו ברחמיך העצומים וחסדיך הגדולים מכל מיני פגם הברית, חס ושלום, הן במחשבה הן בדבור הן במעשה, בין בשוגג בין במזיד, בין באנס בין ברצון, הן בחוש הראות הן בחוש השמיעה הן בשאר חושים – בכולם נהיה קדושים וטהורים בקדשת הברית בלי שום פגם והרהור כלל. כי ברחמיך הרבים בחרת בנו מכל האמות, ורוממתנו מכל הלשונות, והבדלת אותנו מכל טמאותיהם ומכל תועבותיהם, כאשר כתבת לנו בתורתך: "ואבדל אתכם מן העמים להיות לי לעם". וקראת אותנו כולנו בשם צדיקים, כמו שנאמר: 'ועמך (ישראל) כולם צדיקים'.

אנא ברחמיך הרבים, אל תעשה תורתך הקדושה פלסתר, חס ושלום, כי דברך אמת וקים לעד. על כן עשה עמנו בחסדך ועזר לנו שנהיה באמת בכלל צדיקים על ידי שתזכנו להיות משומרי הברית, אשר על ידי זה לבד יאות לנו להיות נקרא בשם צדיק, כמו שהודעתנו על ידי חכמיך הקדושים שאין נקרא בשם צדיק כי אם מאן דנטיר ברית.

ובכן כשם שעזרת את יוסף צדיקך בשעה שבא לידי נסיון והצלת אותו ונתת לו כח להתגבר על יצרו, כן יהמו נא מעיך ורחמיך עלינו. ותזכנו בזכות וכח יוסף הצדיק, ותיתן לנו שכל חכמה ובינה ודעת וכח וגבורה דקדושה, באפן שנוכל להנצל מכל מיני פגם הברית. ונוכל להתגבר על יצרנו, ונזכה שתהיה מחשבתנו קשורה ודבוקה בקדושתך תמיד בלי הפסק רגע, למען יהיה לנו כח על ידי זה לסדר תפילתנו לפניך כראוי בלי שום מונע ועיכוב ובלבול, באפן שתתקבל תפילתנו לפניך, ויכמרו רחמיך עלינו ותשיב פניך אלינו, ותמהר ותחיש לגאלנו ותביא לנו את משיח צדקנו. ולמענך עשה ולא לנו. ועזרנו שתהיה תפילתנו מסדרת כראוי, ותיתן בנו שכל ודעת שנוכל לכלכל דברינו במשפט. ולא נכשל באמרי פינו ולא נטה בתפילתנו לימין ולשמאל מן הדרך הישר והאמת.

ותזכה אותנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לעניים מהגנים. ותזמין לנו ממון ברוח, ועניים הגונים לזכות בהם. "ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. כי ממך הכל ומידך נתנו לך". עושה צדקות עם כל בשר עשה עמנו צדקה. ותזכה אותנו ברחמיך להיות בכלל עושי צדקה. ותסיר רע לבבנו, למען נזכה לתן צדקה בשמחה בסבר פנים יפות, ולא ירע לבבנו בתתנו לו. פתוח נפתח את ידנו לו לתת לעני ואביון די מחסורו אשר יחסר לו, ונפק לרעב נפשנו וערם נכסה בגד. ובגלל הדבר הזה תברכנו ה' אלקינו, ותעזרנו לסדר תפילתנו לפניך בתכלית השלמות. ותהיה תפילתנו זכה ונכונה בלי שום מחשבות זרות למען לא יהיה שום מסך המבדיל בין תפילתנו וביניך:

והננו מכונים בתפילתנו ומקשרים את כל תפלותינו לכל הצדיקים שבדורנו. ואתה ברחמיך הרבים תעורר את לב צדיקי אמת שבדורנו, ותיתן להם כח שיקבלו את תפילתנו ויעלו אותם לפניך. ואף אם תפילתנו אינה כראוי והיא מערבת בפסלת הרבה ואין בתפילתנו אפילו דבור אחד או אות אחת שתהיה זכה ונקיה, ודברי מגמגם מאד ולשוני מלא פגם, כי לא בדעת אדבר והדבור רחוק מן המחשבה, הן על כל אלה גברו רחמיך וחסדיך. ותיתן כח בצדיקיך האמתיים שיוכלו להעלות ולהרים ולהגביה כל תפלותינו לזכותם ולנקותם מכל סיג ופגם, באפן שיוכלו לעלות לפניך לרצון, ויבנו מהם את קומת השכינה, להכינה ולסעדה ולהקימה מגלותה. ותקים את סכת דוד הנפלת, על ידי תפלותינו, ותשיב שכינתך לציון, ותאיר פניך אלינו; "פנה אלי וחנני, כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני", רק בשמך לבד בטחנו, "באלקים הללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלה".

ותעורר את משיח צדקנו שיקבל את תפילתנו ויעלה אותם לפניך. וכל תפילותינו ותפילות עמך בית ישראל יהיו בידו לחרב פיפיות, למחסה ולמגן וצנה, ללחם את לוחמנו ולריב את ריבנו. "יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע, החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי. חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך". ולמענך עשה ולא לנו, כי גם מעט דמעט מעשינו הטובים וכל צדקותינו ותפילתנו הכל מאתך, "כי ממך הכל ומידך נתנו לך". וכמו שכתוב: "מי הקדימני ואשלם". "לא לנו ה', לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך ועל אמתך", "כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך". וקים לנו מקרא שכתוב: "למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך". למעני למעני אעשה, כי איך יחל", וכבודי לאחר לא אתן. מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם, אמן סלה:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *