ליקוטי תפילות

ליקוטי תפילות | תפילה ג

ליקוטי תפילות | תפילה ג

מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו, והבוחר בשירי זמרה, שתזכר ברחמיך וחסדיך הגדולים את שכינת עזך, אשר נדדה ממקומה כצפור נודדת מן קנה. "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד". ותקים ותגביה את כנסת ישראל מנפילתה, ותעזור אותנו ברחמיך הרבים, שנזכה להרים קול זמרה, למען יהיה לנו כח לסדר לפניך זמירות שירות ותשבחות בקול גילה ורנן, ונגינותינו ננגן כל ימי חיינו בקול נעים וערב כאשר אהבת.

ותעזור לנו לעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד יומם ולילה. וכשם שמסרת תורתך הקדושה למשה עבדך, וביום למדת עמו תורה שבכתב ובלילה תורה שבעל פה, כן תעזרנו ברחמיך הרבים ללמוד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד, שנזכה ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה יומם ולילה:

רבונו של עולם, זכנו ברחמיך הרבים שיהיה לנו כח להתגבר על השנה, שנוכל לנדד שנה מעינינו ללמוד בכל לילה תמיד ששים מסכתות עם הגמרא הקדושה, ללמוד וללמד לשמר ולעשות ולקים, לעסוק בהם לשמה. "קומי רני בלילה לראש אשמרות", ועל ידי זה ימשך עלינו חוט של חסד, "יומם יצוה ה' חסדו, ובלילה שירה עמי תפילה לאל חיי". ותעזור לנו על ידי זה שלא יזיק לנו לעבודתנו שמיעת קול זמרה ונגון משום אדם שבעולם. ואפילו הקולות הפגומים הבאים מצפרים האחוזות בפח אל יהא להם כח להזיק אותנו לבלבל אותנו מעבודתנו, חס ושלום. רק תיתן לנו כח להעלותם ולבררם ולהקימם להחזירם אל הקדשה ותקים את סכת דוד הנפלת.

וברחמיך הרבים תעורר חבצלת השרון לשיר בקול נעים גילה ורנן. ותמלך אתה ה' מהרה לבדך על כל מעשיך. ויקים מקרא שכתוב: "זמרו אלקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלקים, זמרו משכיל". ותזכר את עמך ישראל אשר נפוצו בגוים, ואת בית מקדשך החרב מאין יושב. "גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך ה' צבאות מלכי ואלקי". והשב כהנים לעבודתם. ולוים בדוכנם לשירם ולזמרם והשב ישראל לנויהם. ותן לנו שכל וחכמה דקדושה, שנזכה להמשיך עלינו על מלכותך תמיד, ולגלות מלכותך ואדנותך לכל באי עולם, וכסא דוד מהרה תכין. חיש קל מהרה תביא לנו את משיח בן דוד נעים זמירות ישראל. "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה", ואז נשיר ונזמר ונרנן לפניך כל ימינו. ויקים מקרא שכתוב: "ה' להושיענו ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית ה'". במהרה בימינו אמן:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close