ליקוטי תפילות _ מפתחות וציונים

ליקוטי תפילות

מפתחות וציונים

מספר ליקוטי תפילות הלזה מאיזה מאמרים של הלקוטי מוהר"ן נובעים כל אחת ואחת:

מסימן א' שבתפלות הללו עד סימן ע', המה מיסדים כסדר על הסימנים שמסימן א' עד סימן ע' שבספר לקוטי מוהר"ן, ומשם ואילך אינם כסדר רק המאמרים מפזרים, לכן אציג ציונם בכדי לרוות נפש המתאוה לראות מקדם המאמר בלקוטי מוהר"ן אשר עליו מיסדת התפלה שרוצה לאמרה:

תפילות חלק ראשון ליקוטי מוהר"ן

עא על מאמר עזי וזמרת יה. קה

עב יש הבל. קט

עג ארץ אכלת יושביה. קכט

עד תפלות כנגד תמידין. רט

עה משא ומתן באמונה. רי

עו מה שהעולם נוסעים על ראש השנה לצדיקים ריא

עז על ידי שנותנין מעשר נצול משונאים. רכא

עח אריך אנפין בקלפה וצדקה מצלת מזה. רמב

עט דע שעל ידי מלחמות. רנא

פ ויתן עז למלכו. עח

פא בטח בשם, עט

פב ויהי אחר הדברים. עז

פג תעיתי כשה אובד. רו

פד אריכת אפים על ידי ארץ ישראל קנה

פה אם יזכה שירגיש כאב חטאיו. קמא

פו כשבאה נשמה קדושה לעולם קנב

פז המחשבה יש לה תקף גדול. קצג

פח חצות קמט

פט ודוי דברים. קעח

צ אזמרה לאלקי בעודי. רפב

צא כל הנהנה מדברי תורה. קנז

צב להתחזק בכל פעם נגד היצר הרע עב

צג רומה על השמים. עד

צד יברכנו אלהים. עה

צה השם' עז לעמו יתן.פ

צו הנעלבים וכו'. פב

צז אלהים אל דמי לך.צז

צח זבחי אלהים רוח נשברה. קח

צט כי אקח מועד. קלה

ק מי שאי אפשר לו ללמד קמב

קא אין אדם מת וחצי וכו'. קמד

קב אין אדם מת וכו' ב'. קמה

קג תענית מבטל מחלקת. קעט

קד עשרים וארבעה מיני פדיונות. רטו

קה ספורי מעשיות מצדיקים. רלד

קו היום אם בקולו תשמעו. רעב

קז צדיק כתמר יפרח. רעז

קח על מאמר במה הארכת ימים פד

קט ויהי ידיו אמונה. צא

קי בקרב עלי מרעים. קא

קיא לא ימוש ספר התורה. קי

קיב כשלומד טוב לפרש בלשון שמבין. קיח

קיג עם נבל ולא חכם. קכג

קיד כל הגדול מחברו. קל

קטו וארח צדיקים כאור נגה קלג

קטז אל תדין את חברך וכו' קלו

קיז מעלת המקבל עצה. קמג

קיח לב טהור ברא לי. קנו

קיט דע שיש אמצעי. קנט

קכ הדפק נוקש באדם. קס

קכא ואהבת לרעך כמוך. קסה

קכב והיה עקב תשמעון. קסט

קכג ענין סגלת הפדיון. קפ

קכד כשאחד מדבר עם חברו ביראת שמים. קפד

קכה כד ישראל אשתלימו בעובדייהו קפה

קכו מה שמספרין מופתים. קפו

קכז צריך לנסע לצדיק אחר אבדתו. קפח

קכח נשיכת הנחש. קפט

קכט ויענו כל העם יחדו. קצ

קל דע שאפשר וכו'… ש"י עולמות. קצא

קלא דע שדבור אמת היוצא מפי הצדיק וכו'… קצב

קלב מי שרוצה כבוד הוא שוטה קצד

קלג בצר הרחבת לי. קצה

קלד כל הדבורים הם בחינת גבורות רז

קלה מחאת כף אל כף ריב

קלו דע שיש שם. ריג

קלז כשהראה בשלמות. רכה

קלח הרשעים מזמרים נגונים של יללה. רכו

קלט כשהקדוש ברוך הוא מסתכל וכו'… מעמיד עליו מחלקת. רכח

קמ דע שמי שהולך ונחלק ונופל. רלה

קמא על ידי מחלקת אי אפשר לדבר. רלט

קמב ענין תיקו ותקון רמז

קמג כשהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו וכו'…מוריד שני דמעות.רנ

קמד מסירת נפש על ידי מסירת שמו ופרסומו. רס

קמה ויעקב נסע סכתה ויבן וכו'…. רסו

קמו דע שמכל מצוה נעשה נר. רעה

קמז דע שיש אומרים תורה מלמטה למעלה. רעט

קמח דע שמי שצריך לדון בדין תורה. רפ

קמט אחד היה אברהם. אצל ההקדמה של לקוטי מוהר"ן חלק ב'

קנ דע שיש חדרי תורה רמה

קנא דע שחלי הקדחת רחמנא לצלן בא על ידי אכילה יתרה וכו'. רסג

קנב צדקה היא תקון הברית. רסד

תפלות חלק שני לקוטי מוהר"ן

מסימן א' עד סימן י"ב הסימנים שבתפלות ושבלקוטי מוהר"ן שוים סימן כנגד סימן

יג על מאמר צריך להיות נזהר להיות שמח וכו' בשבת.יז

יד עקר התכלית והשלמות לילך בפשיטות ובתמימות. יט

טו רבים לוחמים לי מרום. יד

טז אלו המתפארין וכו'. בגדולות וכו'. טו

יז הקשו וכו.. לענין פרנסה. טז

יח דרך השם יתברך להביט אל הטובות וכו', נכלל בסימן י"ז הנ"ל.

יט על ידי המחלקת וכו.. נעשין מפרסמים קדם זמנם. כ

כ בענין ההכנעה טועין העולם הרבה וכו'. כב

כא להפך היגון ואנחה לשמחה. כג

כב ההתבודדות היא מעלה עליונה. כה

כג צריך להרחיק משכרות. כו

כד על ידי מנהיג הגון נתבטלין ארבע מדות רעות עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע. כז

כה כשבא ספר חדש לעולם וכו'

כו יש צדיקים גנוזים וכו'. לב

כז ויחד יתרו. לד

כח לכו חזו מפעלות השם. לט

לקוטי תפלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *