הילולת צדיקיםתפילה

תפילה בקבר רחל – מליקוטי תפילות

תפילה בקבר רחל.

מתוך הספר ליקוטי תפלות של רבי נתן מברסלב ערוך על פי תפילה ח"ב לג ; ע"פ תורה ס"ז בליקו"מ.

"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו,

על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בני שוממים כי גבר אויב"

רבונו של עולם חמל ורחם על הדמעות והבכיות של רחל אמנו שהיא השכינה וכנסת ישראל, אשר היא בוכה בדמעות שליש על גודל צערנו וצרות נפשנו,

"רחל מבכה על בניה" שגלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו "בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה"

כי כל רעיה שהם הצדיקים שבכל דור ודור נסתלקו בעוונותינו הרבים,

עד אשר נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה "יתומים היינו ואין אב אמותינו כאלמנות", ואין לנו מנחם.

רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שאין כח ביד אנושי לסדר הספדות כראוי על הסתלקות הצדיקים, אשר נסתלקו בדורותינו בעוונותינו, אבל על דא ודאי קא בכינא, על הנוגע לי ולכל ישראל, כי להצדיקים הקדושים בעצמם שנסתלקו למעלה למעלה אין הפסד כלל, כי הם גדולים ומפארים שם בעולמות עליונים, ועומדים ומשמשים במרום, אשרי להם אשרי חלקם, אבל עלינו עלינו הדור היתום הזה, הדור העני הזה, עלינו הרחמנות גדול ועצום מאד, עלינו עלינו ידוו כל הדווים, "אוי לנו כי שדדנו"..

רבונו של עולם אב הרחמן האמת, אתה יודע שכל חיותנו תלוי בהצדיקים רבותינו הקדושים זכרונם לברכה, ואנחנו צריכים לדבר ולהתייעץ עמהם בכל פעם, ולקבל מהם דבורים ועיצות קדושות, חדשים בכל פעם על כל מיני נושאים בחיים, ולראות אותם ולשאוב מהם אמונה ושמחה ואהבת ה' בכל פעם מחדש… ועתה מה נעשה, מה יעשו קטני ערך אזובי קיר כמונו, מה נעשה מה נפעל רבונו של עולם, רבונו של עולם, אתה לבד יודע מרירות נפשי בפנימיות, איך נפשי מרה לי על כל זה, אך בעוונותי הרבים, איני יכול לפרש שיחתי היטב לפניך מלא רחמים רבונו של עולם, מה שעבר – עבר, עתה – עתה, למדני והורני איך לצעוק ולזעוק ולהתחנן באופן שאזכה גם עתה להמשיך קדושתם ודעת תורתם העצומה עלי, על ידי קדושת הרשימו שלהם שהשאירו בעולם על ידי ספריהם הקדושים, ותלמידיהם היקרים שגם הם נסתרים ונעלמים מאיתנו מרוב מחלוקות והתגברות ההסתרה ומפורסמים של שקר אשר עצותיהם עצות נבערות ואין בהם ממש לעזור לנו להתקרב אליך ולתורתך ה', ואשר ע"י עצתם מגבירים את מאורי האש של התאוות ועוונות עמך ישראל על מאורי האור של התורה הק' אשר ממנה כל ההמתקות והישועות והנפלאות והטובות.

רבונו של עולם, רבונו של עולם, רבונו של עולם, קדוש אתה ונורא שמך, ושמך משותף בשם הצדיקים האמתיים, עשה למען שמך, וקדש את שמך, וגלה האמת בעולם, וזכנו ברחמיך העצומים, שנזכה לידע באמת מי הוא הראש בית של העולם עתה, אשר מקבל כח מהצדיקים האמתיים.., וזכנו בחמלתך הגדולה להתקרב אליו באמת, ולהיות נכלל תמיד באמת בהשם והפאר והחן האמתי של הצדיקים האמתיים, ולהתקשר ולהתדבק בהם ובעצותיהם והדרכתם והשקפת התורה הישרה והתמימה והאמיתית שלהם, באמת בקשר אמיץ וחזק בל ימוט לעולם, באופן שנזכה על ידי זה להסתכל על עצמנו מעתה בכל המידות והתאוות.. לזכך ולטהר אותם מכל רע, ולשוב בתשובה שלמה באמת על העבר, ולהתחזק מעתה באמת בכל עז ותעצומות לשבר ולבטל כל המידות רעות וכל התאוות רעות של כל הארבע יסודות, ולזכות לכל המידות טובות, ולעסוק תמיד בעבודתך באמת בכל כחנו בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו… ונזכה להסתכל על עצמנו היטב היטב בכל עת, על מה אתינא להאי עלמא שפלה, ולהסתכל בכל המידות לזככם ולטהרם ולקדשם בתכלית השלימות, ולהסתכל בגדולת הבורא יתברך, ובנפלאותיו הנוראים, אשר הוא עושה חדשות ונפלאות בכל עת ועת, ולהסתכל בתיקון העולם… ונזכה מעתה לקדש את מוחנו ודעתנו, ולא נחשב עוד שום מחשבה חיצונה כלל, מכל שכן שלא נהרהר חס ושלום שום הרהור בעולם כלל…

רבונו של עולם, רבונו של עולם, מה שעבר עבר, כי כבר נחרב בית מקדשנו וכבר נסתלקו הצדיקים בעוונותינו, ומה דהוה הוה, אך על דא ודאי קא בכינא, "על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים" כי בעוונותי הרבים והעצומים והכבדים מאד מאד במהות וכמות ואיכות, גרמתי לעכב בנין בית המקדש ומי יודע אולי גם בגלגול הראשון הייתי גורם להחריב את בית המקדש אוי לי על חטאי, אוי לי על עוונותי, אוי לי על פשעי אשר עשיתי בגלגול זה ובגלגולים אחרים, אוי מה עשיתי, אשר סחי ומאוס כמוני גרם להחריב ולעכב בנין בית המקדש וגאולת ישראל להשיבם לארצם, אוי לי שהחרבתי את בית המקדש בעוונותי, ושרפתי את ההיכל הקדש, והגליתי את בני ישראל לבין העמים, והארכתי את הגלות כל כך על ידי תאותי הרעות והמרות:

רבונו של עולם, רבונו של עולם, מלא רחמים, למדני איך לצעוק לפניך עתה, איך לזעוק על שברי המר והמרור עתה, איך לתלות עיני אליך עתה, איך לבלות היום בטוב אמתי, עתה היכן אברח היכן אנוס לעזרה, מה אעשה ומה אפעל, במה אזכה לבלות היום בחיים אמתיים בקדושה אמתיית, במה אזכה להציל את נפשי מני שחת, להציל נפשי לשלל מיד דינך וזעמך, מיד עונשיך הקשים והמרים רחמנא לצלן, ואיך להציל עצמי מחרפות ובושות ובזיונות בעולם הזה ולעולם הבא:

רבונו של עולם אדון כל, אחרי אשר כבר גרמנו בעוונותינו מה שגרמנו, והחרבנו בית מקדשנו, ונסתלקו הצדיקים האמתיים בעוונותינו… מלא משאלותינו ברחמים, וזכנו לבוא לכל מה שבקשנו מלפניך, באופן שנזכה להכלל באמת בתוך שמך הגדול והקדוש לעולמי עד ולנצח נצחים ויתגדל ויתקדש שמך הגדול על ידינו תמיד, ויקים מקרא שכתוב: "ויראו גוים את שם ה' וכל מלכי הארץ את כבודך יהי שם ה' מברך מעתה ועד עולם עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך, ברוך ה' אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

ויהי רצון, שנזכה לחזות במהרה בהתגשמות ההבטחה שהבטיח אבינו אב הרחמן לרחל אמנו, ובמהרה נזכה ל"מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם".

בברכת התורה ולומדיה חסידי ברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close