תפילה לישועה אצל רבי מאיר בעל הנס

תפילה לישועה אצל רבי מאיר בעל הנס

בציון רבי מאיר בעל הנס – זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

(מהספר תולדות אהרן ומשה זיע"א)

אלהא דמאיר ענני.

אלהא דמאיר ענני.

אלהא דמאיר ענני.

שלום עליך מרנא ורבנא, שלום לך ושלום לכבוד גופך הטהור והקדוש (הנקבר במקום הזה.)

שלום לך ושלום על משכבך. אשריך בעולם הזה ובעולם הבא, שזכית לילך אחר יוצרך ולעבדו בלב שלם ובנפש חפיצה. וזכית והצדקת את הרבים. הורית את ישראל חוקים ומשפטים. על כן גדול שכרך, והוא יחיש תחייתך, וימהר עמידתך. ונזכה ונחיה לראות פניך המאירים והמזהירים כזוהר הרקיע. וזכותך ותמימותך יעמוד לנו, ותורתך מגן בעדינו.

ובכן (באנו להשתטח על קבר הצדיק הזה התנא רבי מאיר בעל הנס עליו השלום, ולעמוד בתפלה לפניך):

ריבון העולמים, האזינה לקול תחנונינו אשר התחננו לפניך ברוב רחמיך וברוב חסדיך, ותשמע קולנו בזכות הצדיק (הזה) התנא רבי מאיר בעל הנס עליו השלום. ותצילנו מכל גזירות קשות ורעות המתרגשות לבא בעולם. ותצילנו משטן רע ומפגע רע ושנאת חינם.

ותצילנו מכל צרה וצוקה ומיגון ואנחה ומכל חולי ומחלה. והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו. וברך לחמנו ומימנו ותסיר מחלה מקרבנו. ותתן בנו כח ובריאות וחוזק ואומץ באברינו וגידנו וגופינו לעבודתיך. ולא יארע לנו שום מיחוש ושום כאב ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתיך. ותפתח לבנו בתורתך ונהיה עושים רצונך. ושים בלבנו אהבתך ויראתך לעבדך בלב שלם ובנפש חפצה. ואל ישלוט עין הרע ויצר הרע בנו ובזרענו.

וברוב רחמיך תזכנו לזרע קודש בנים חכמים וחסידים עוסקים בתורה ובמצוות. ויאריכו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. אורך ימים ושנות חיים. ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם עושר וכבוד חיים שתהיה בנו אהבת התורה ויראת שמים, חיים שתמלא כל משאלות לבנו לטובה לעבודתך. וברוב רחמיך תחוס ותרחם על כל איש ואשה, קטון או גדול, יחיד ורבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער. אנא ה' הצילם מצרתם, ותברכם מברכותיך, ותגאלנו גאולה שלימה למען שמך.

וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, כי אתה שומע תפלת כל פה. ואל יעכב שום חטא ועוון והרהור רע את תפילתנו, ותשלח לנו משיח צדקנו. ותבנה בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן. ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

לאחר מכן יש

להדליק נר / או לתרום צדקה ללומדי תורה (משנה במיוחד) לזכותו התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זצוק"ל

לתת צדקה ולהתכוון שאנו נותנים הצדקה לנחת רוח בשבילו ומבקשים מהשם יתברך שבזכותו ירחם עלינו,

ולומר אחרי זה:

אלהא דמאיר ענני

אלהא דמאיר ענני

אלהא דמאיר ענני

 

הערה : דף זה טעון גניזה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *