חגים

תפילה לסוכות – ברסלב

ליקוטי תפילות לסוכות – לרבי נתן מברסלב

גם אם התפילות קצת ארוכים לכם תקראו כל יום קצת והעיקר להתבונן בכתוב ובנאמר ולהוסיף מילים ודיבורים בפה מלא מהלב אל השם יתברך !!

וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך המרובים, לקים מצות סוכה כראוי, בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, בשמחה ובטוב לבב ובכונה שלמה כראוי. ונזכה שיומשך עלינו על ידי מצות ישיבת סוכה, כל השבעת ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר, ופרס עלינו סוכת שלומך. ונזכה להשיג השגת המקיפים הקדושים השגת רוח הקדש, על ידי מצות סוכה כראוי בקדושה ובטהרה ובשמחה. ועל ידי זה תגן עלינו ובעדנו ותצילנו מכל אויב ואורב, ומכל מיני שונאים שיש לנו בגשמיות ורוחניות, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו:

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלשה רגלים הקדושים שהם פסח שבועות סוכות בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד.

ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועוז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מן המלאכה, ובלב טוב ובשמחה גדולה [ובגדים מכובדים ונאים], ובתפלה בכוונה עצומה והתעוררות נפלא כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קודש. ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה גדולה ובשמחה רבה. ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלוש רגלים, ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "ושמחת בחגך".

ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלש רגלים. "נגילה ונשמחה בך". אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני ה'. ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות. בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד, בסוכות ארבע מינים שבלולב.

אנא ה' רחם עלינו וזכנו לקיים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה לקיימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באפן שנזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים. ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים. ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפילו על העוונות שאינם ידועים לי:

רבונו של עולם אתה ידעת כמה אני רחוק מקדושת ושמחת יום טוב הקדוש, חוס וחמל עלי ברחמיך הרבים, וזכני בחסדיך העצומים, שאזכה לקבל הימים טובים בקדושה גדולה ובשמחה רבה, עד שאזכה על ידי קדושת ושמחת יום טוב להעלות את המלכות דקדושה מבין הארבע מלכויות, ולהעלותה לאור פני ה', ויקוים מקרא שכתוב: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו". ונאמר: "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך".

ותזכני להמשיך עלי קדושת ושמחת יום טוב תמיד בכל השנה כולה, ואזכה לשמחה דקדושה תמיד, עד שאזכה להשגת אלהותך וידיעת רוממותך ותשוקת אמונתך באמת ובלב שלם, בשמחה ובטוב לבב בקדושה ובטהרה גדולה:

…מריה דעלמא כולא. "שלח ידיך ממרום, פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר, אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר". אוי לנפשי כי אנכי גרמתי כל זה בעוונותי הרבים והארכתי את הגלות, ופגמתי בסוכת דוד הנופלת. ולא די שלא השתדלתי להקים סוכת דוד. אף גם בעוונותי הרבים הוספתי להפילה יותר והגברתי סוכת נוצרים [שהם] לשונות העכו"ם [דעת והתנהגות במידות ולבוש והשקפה וחכמת הגויים], עד אשר בעוונותי הרבים השכינה וכנסת ישראל [חכמה דקדושה חכמת התורה והצדיקי אמת.., קדושת ישראל שהם המידות הטובות החסד והחן שהם עיקר החכמה האמיתית] הם בגלות גדול, והיא ריב בגלותה על בנהא אשר גלו משולחן אביהם ומארצם יצאו:

רבונו של עולם ראה בצרותינו המרובות מאד, והכבדות מאד, הארוכות מאד. ובכל יום ויום אנו צועקים ומתחננים לפני כסא כבודך, שתחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ועדין לא שבנו מטעותנו ושטותנו. מלא רחמים עזר והושיע ורחם והצל, חוס וחמל חוס וחמל על מוטבע ביון מצולות תאות העולם הזה. על מגרש מארץ החיים כמוני. על פגום כמוני, על לב "עקש ופתלתל" כמני. הרי אני לפניך כלי מלא בושה וכלמה. יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שלא אחטא עוד. עזרני עזרני. הושיעני הושיעני. חנני והקימני חנני והקימני, "מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו" הצילני ומלטני ופדני. "ה' עשקה לי ערבני":

אבי שבשמים רחם עלי. אבי שבשמים חמל עלי. אבי שבשמים היה בעזרי. וחזקני ואמצני. ועשה את אשר בחוקיך אלך ואת משפטיך אשמר, שלא אובד את עולמי בחנם חס ושלום. כי כל ימינו הם הבל וריק, כחלום יעוף וכצל עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח. אוי אוי אוי, אוי ואבוי, אהה אדוני, אהה אבי, רחמן אמתי רחם עלי, חסדן אמתי, עשה עמי חסד חנם, ותן לי חנינה ולא אובד.

גואל חזק למענך גאלני. חנני בקדושת ישראל במתנת חנם ונדבת חסד, כי אתה יודע שאין לי שום תקוה כי אם לצעוק אליך ולזעק לחנינותיך. קרוב לכל קוראיו ענני. מרום לעולם יקוק עזרני.

קדוש על כל הקדושות בקדושתך קדשני. יקוק אלקים אמת זכני לקדושתך באמת. הקם סוכתך הנופלת נפילה אחר נפילה בלי שעור וערך ומספר, עד אשר אין מי שיוכל להקימה כי אם אתה לבד ברחמיך הרבים ובחסדיך הגנוזים. הקימה מהרה תקומה אחר תקומה, מבירא עמיקתא לאגרא רמא:

ותעזרני ברחמיך ובחסדיך הרבים שנזכה לקים מצות סוכה בזמנה כראוי עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותכניע ותשפיל ותמגר ותעקר ותבטל סוכת נוצרים סוכת עכו"ם "אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר". ותבטל השקר מן העולם, ותגביר האמת בעולם, ותקים את סוכת דוד הנפלת.

ויקוים מקרא שכתוב: "שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר". ותסתיר ותצפין אותנו בסוכתך הקדושה, ותסוכך עלינו בצלך הקדוש, ותצילני מריב לשונות שלא יהיה להם שום כח עלינו כלל. ותעקור השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם. ותזכני מהרה לבוא לארץ ישראל לארץ הקדושה חיש קל מהרה:

וזכנו ברחמיך הרבים לבנים חיים וקימים. לעבודתך וליראתך ולתורתך. (כשרוצה להתפלל על מי שיש לו צער גידול בנים ר"ל יזכירו כאן ויאמר ובפרט לפב"פ וכו') חוס וחמל ורחם ותן לבנינו ולבנותינו ולכל יוצאי חלצינו. חיים טובים וארוכים. (ובפרט להילד פב"פ וכו'. ולהילדה פב"פ וכו'). רחם עליהם ועלינו בזכות אבותם, ותן להם חיים טובים וארוכים, ותאריך ימיהם ושנותם. יהמו נא ויכמרו נא רחמיך עליהם ועלינו, ותאמר די לצרותם. "היטיבה יקוק לטובים ולישרים בלבותם". יהי שלום בחילם שלוה בארמנותם. "אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה" ברחובותם, לעד ולדורות, ולדורות דורותם. ראשיתם מצער, ישגה מאד אחריתם. כאשר השמים החדשים והארץ החדשה, כן יעמד זרעם ושמותם. ותציל אותם וכל ילדי עמך בית ישראל מעין הרע ומפגע רע ומכל מיני נגע ומחלה. ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם. ויזכו להיות חיים בריאים וקימים. יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה. ודורי דורות עד סוף כל הדורות. רחם עליהם ועלינו למען שמך, ותגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לארך ימים ושנים. "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו":

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *