תפילה לשבועות חלק ב

תפילה לשבועות חלק ב'

# תפילה לשבועות מלקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב. סדר תיקון ליל שבועות להדפסה.

תפילה לשבועות חלק שני | חג השבועות

תפילה א

[ה]:

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים שנזכה לשמר את היראה שבלב, ותזכנו לקבל את השלוש רגלים שהם פסח שבועות סוכות בשמחה וחדוה  גדולה רבה ועצומה, וביראה ובאהבה ובקדושה ובטהרה גדולה בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ואזכה לכבדם בכל מיני כבוד וענג, באכילה ושתיה ומעדנים טובים ובמלבושי כבוד, ובתפלה בכוונה ושמחה גדולה ובהתעוררות גדולה. ונזכה להמשיך עלינו דעת גדול וחדש בכל רגל ורגל מהשלוש רגלים. ונזכה לתקן ולחדש כל השלושה מוחין שבשלושה חללי הגולגולת שהם חכמה ובינה ודעת על ידי השלוש רגלים, עד שנזכה על ידי זה לשבר ולבטל כל השלוש תאות רעות שהם תאות ממון ותאות משגל ותאות אכילה, אשר הם היו בעוכרנו ועל ידם אבדנו מה שאבדנו ובאנו למה שבאנו. אנא ה', אנא ה', חוס וחמל עלינו חוס וחמל על נפשנו, חמל על עוללנו וטפנו, חמל עלינו ועל כל התלויים בנו, חמל על כבודך:

וזכנו מעתה וחזקנו ואמצנו ושמחנו בשמחה דקדושה, באופן שיומשך עלינו כח וגבורה גדולה דקדושה, עד שנזכה מהרה לשבר ולבטל כל השלוש תאות האלה ונזכה להמשיך הדעת דקדושה לתוך לבבינו על ידי קדושת השלוש רגלים. ועל ידי זה נזכה לתקן את לבבנו, לבטל מלבבנו כל השלוש תאות האלה ולא ישאר אצלנו מהם שום רשם כלל:

ותזכנו לקבל חג הפסח בקדושה גדולה זמן חרותנו. ועל ידי זה נזכה להמשיך מח ודעת לשבר תאות ממון. ובזכות קדושת חג השבועות תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות המשגל. ובזכות קדושת חג הסוכות חג האסיף תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות אכילה:

תפילה ד

[עו]:

ותזכנו לשמע קול הקריאה של הימים טובים הקדושים אשר הם קוראים ומגלים את הרצון. כי ברחמיך הרבים עשית עמנו נסים ונפלאות גדולות ונוראות, פלאי פלאות, בכל השלוש רגלים, "מועדי ה' מקראי קדש". כי 'בחג הפסח' הקדוש הוצאת אותנו ממצרים באותות נוראות, "במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה", ככל אשר עשית לנו ה' אלקינו במצרים לעינינו. 'ובחג השבועות' הקדוש, נתת לנו את תורתך הקדושה באותות גדולות ונוראות, בקולות וברקים עלינו נגלית ובקול שופר עלינו הופעת ופנים בפנים דבר ה' עמנו, ודברך שמענו מתוך האש, אשר לא נשמע ולא נראה כזאת בכל הארץ ובכל הגוים אשר על פני האדמה. 'וחג הסוכות' הקדוש הוא זכר להקף ענני כבוד, אשר הקפת אותנו במדבר סיני ארבעים שנה בשבעת ענני כבוד, ובעמוד ענן הלכת לפנינו יומם ובעמוד אש לילה. "מה רבו מעשיך ה'. רבות עשית אתה ה' אלקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר":

[עז]:

זכנו ברחמיך הרבים לקבל את כל השלוש רגלים בשמחה גדולה ובקדושה ובטהרה. ונזכה בכל השלוש רגלים הקדושים והנוראים "מועדי ה' מקראי קדש", לשמע בכל יום טוב ויום טוב את קול הקריאה הגדולה של היום טוב קדש, שמכריז וקורא ומגלה את הרצון שאין שום חיוב הטבעי כלל, רק הכל מתנהג ברצונך הקדוש לבד. וברצונך גלית [הגלית] אותנו בין העכו"ם לטובתנו כדי "לכלה הפשע ולהתם חטאת". ואתה עתיד להוציאנו מביניהן מהרה, ותנקם דם עבדיך השפוך. ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כמו שכתוב: "ושמחת בחגך". ונזכה לשמח מאד מאד בכל הימים טובים בשמחה שאין לה קץ וסוף. נגילה ונשמחה בישועתך. ויקוים מקרא שכתוב: "ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע". ויאמר אדם, "אך פרי לצדיק, אך יש אלקים שופטים בארץ":

תפילה לו

[תיב]:

רבונו של עולם "זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה", זכור נא החסד הנפלא והנורא אשר עשית עמנו, אשר הוצאתנו ממצרים בכח גדול וביד חזקה, וגלית לנו אמתת אמונת אלהותך באור גדול ונפלא ונערב, ועשית אותות ומופתים גדולים ונוראים, כדי לגלות אלהותך ואחדותך וממשלתך אשר בכל משלה, ומאז, קרבת אותנו לך לעם קדוש והוצאת אותנו ממ"ט [מארבעים ותשעה] שערי טומאה, והכנסת אותנו במ"ט [בארבעים ותשעה] שערי קדושה, שהם מ"ט [ארבעים ותשע] שערי תשובה הכלולים במ"ט [בארבעים ותשעת] אותיות שיש בשמות שבטי יה, וברחמיך הרבים צוית אותנו לספר כנגד זה מ"ט [ארבעים ותשע] ימי הספירה, כדי לטהר נפשות עמך ישראל מזוהמתם, למען נזכה על ידי מצות ספירת העומר לצאת מטומאה לטהרה, לצאת ממ"ט [מארבעים ותשע] שערי טומאה ולכנס במ"ט [בארבעים ותשע] שערי קדושה; רבונו של עולם מלא רחמים, זכנו בחסדיך העצומים לקים מצות ספירת העומר בזמנו בקדושה גדולה ובהתעוררות נפלא ונורא, שנזכה להתעורר על ידי קדושת מצוה נוראה הזאת לשוב אליך באמת, ולצאת מכל טומאותינו, לבער מקרבנו כל מיני טומאות וזוהמות שנדבק בנו על ידי מעשינו הרעים:

[תיג]:

רבונו של עולם רבונו של עולם, הושיענו בכל מיני ישועות. כי אתה יודע הכח של כל מצוה ומצוה, כמה גדול כחה להוציא אותנו ממקומות שנפלנו לשם בעוונותינו הרבים ולקרבנו אליך, ובפרט מצוה הזאת של ספירת העומר, שהיא הכנה לקבלת התורה, שהיא תחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמים. אשר נתת לנו מצוה הקדושה הזאת כדי לצאת ממ"ט שערי טומאה ולכנס למ"ט [לארבעים ותשע] שערי הקדושה. זכני במקום שאני שם עכשיו, שאזכה לקים מצוה הזאת בתכלית השלמות האפשרי לאיש כערכי לקים מצוה הזאת. ואתה תמלא רחמים עלי, ותעזרני ותושיעני על ידי זה, ותוציאני מהרה מטומאה לטהרה, מחל לקדש, מיגון לשמחה, משעבוד לגאולה ומאפלה לאור גדול. עד אשר נזכה בחג השבועות הקדוש, ביום החמישים. שאתה תשוב אלינו, ותפתח לנו שער החמישים הקדוש, ותשפיע עלינו רחמים גדולים וחסד עליון משם, באופן שנזכה לתקן הכל ולשוב אליך באמת תמיד:

[תיד]:

רבונו של עולם, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח. אתה יודע תקף מרירות הגלות האחרון הזה, להיכן נפלנו וירדנו בעוונותינו הרבים, אשר ירידתנו עמוקה יותר ממ"ט שערי טומאה. ובעוונותינו הרבים נאמר עלינו על עת צרה הזאת "ותרד פלאים אין מנחם לה". כי טבענו "ביון מצולה ואין מעמד" באנו במעמקי מים ושבלת שטפתנו, "הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי", חזרתי על כל הצדדים וישועה רחקה ממני, ומה אומר ועוונותי עשו לי מה שעשו. "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי", כי חסדך גדול עלינו והצלת נפשנו משאול תחתיה, כי האף אומנם זה הגלות האחרון הכביד, כי נפלנו וירדנו למקום שירדנו יותר ויותר מגלות מצרים, אבל זאת נחמתנו בעניינו כי אמרתך חיתנו, כי כבר הקדמת תרופה למכותנו. כי כבר נתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך, אשר בגלות מצרים לא זכינו לזה עדין, ויצאנו משם קדם קבלת התורה כעבדא דברח מרבוניה, שזה גרם לנו מה שגרם לנו. אבל עתה כבר הפלאת חסדך עמנו, ונתת לנו כבר תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך, וכבר זכינו שהיה לנו כמה וכמה צדיקים גדולים ונוראים בכל דור ודור, וגם זכינו לספר תהלים הקדוש על ידי דוד מלך ישראל. אבל האמת אני מודה ומתודה לפניך, ה' אלקי ואלקי אבותי, כי אף על פי כן עדין אני מבחוץ לגמרי, ועדין לא יצאתי מן החל אל הקדש כלל. יום יום אומר מה יהא בסופי, "קוה לשלום ואין טוב, לעת מרפא והנה בעתה". כלו כל הקצים שהייתי מצפה להושע בהם ועדין לא נושעתי. ולא די לי בזה, כי אם עוד הוספתי חטא על פשע, פשעים על פשעים גדולים ונוראים אוי ואבוי. לא ידעתי נפשי איך אני חי בעולם במרירות דמרירות כזה, בפזור הנפש מר ממות כזה, בנפילות והשלכות וזריקות כאלה, אשר בכל עת אני עולה שמים ויורד תהומות עמוקות, והשלכתי עצמי משמים לארץ מתחת אלפים ורבבות פעמים בלי מספר, ומקלעים את נפשי כמו "בתוך כף הקלע", עד אשר אפסו הדבורים והצרופי אותיות לספר מצוקותי ומרירותי, אוי ואבוי, כי נכספתי על כל פנים, לקרר מר רוחי ולפרש שיחתי, וגם זה קשה וכבד עלי, ידי כבדה על אנחתי, כי לא יספיקו כל עורות אילי נביות לבאר בהם עד היכן מגיעים הפגמים שלנו של יום אחד, ואפלו של שעה אחת:

[תטו]:

רבונו של עולם "זאת נחמתי בעניי", מה שחזקו אותנו הצדיקים אמתיים בשבעה משיבי טעם, וגלו לנו שאין שום יאוש בעולם כלל, על זה לבד תמכתי יתדותי, ועל כחם הגדול נשענתי לצפות לישועה עדין ממקום שאני שם. על כן בכל עת אבקש אותך מלא רחמים, שתושיעני בכל דרכי עצותיך הקדושים אשר גלית לנו על ידי צדיקך האמתיים, אשר כל עצה ועצה יש לה כח לעזר ולהושיע גם אותי. ואם בעוונותי הרבים קלקלתי כולם, אני יודע ומאמין שיש לך עוד רחמים רבים והצלות וישועות ועצות נפלאות אשר גלית להם לבד, אשר לא גלו אותם עדין בעולם, אשר על ידם יש לי תקוה עדין, שאזכה לשוב אליך ולהתחיל מחדש לקים עצותיך הקדושות כולם באהבה וביראה, באופן שאזכה לתקן הכל בחיי מהרה ולהיות כרצונך הטוב תמיד:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *