תפילה לשבועות

תפילה לחג השבועות – תפילה לשבועות מלקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב. בדף תמצאו גם כולל סדר תיקון ליל שבועות להדפסה.

תפילה לשבועות | תפילה לחג השבועות

תפילה לשבועות חלק א | תפילה לחג השבועותתפילה ל

[תנז]:

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלושה רגלים הקדושים שהם פסח שבועות סוכות בקדושה  גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד. ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מן המלאכה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובתפלה בכוונה עצומה והתעוררות נפלא כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קדש.

ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה גדולה ובשמחה רבה. ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלוש רגלים, ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "ושמחת בחגך". ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלוש רגלים. "נגילה ונשמחה בך".

אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני ה'. ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות. בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע  פעמים ביד כל אחד, בסוכות ארבע מינים שבלולב.

אנא ה' רחם עלינו וזכנו לקים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל.

ונזכה לקימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באופן שנזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים. ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים. ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפלו על העוונות שאינם ידועים לי:

תפילה לא

[תפד]:

ותמהר ותחיש לגאלנו גאולת עולם. ותביא לנו את משיח צדקנו ותבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו. ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלוש פעמי רגלנו. ככתוב בתורתך: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ולא יראה את פני ה' ריקם, איש כמתנת ידו כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך".

ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד. ותוציא חמה מנרתיקה ותתגלה השמש בתקפה, ותקדשנו בקדושתך העליונה, ותתן לנו כח לקבל עצם אור החמה שתתגלה לעתיד בתקפה ובגבורתה. ותרפאנו על ידה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם.

ויקוים מקרא שכתוב: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה ולא תלך עוד רבוי השפע והפרנסה להעכו"ם והרשעים חס ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך.

ותקים לנו מקרא שכתוב: "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. כי ה' אלקיך ברכך כאשר דבר לך. והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט. ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו":

תפילה נו

[תרצט]:

ועזרנו וזכנו והושיענו שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על ידי טבילת מקוה, ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקדושה גדולה על ידי טבילת המקווה, לטהר עצמנו מכל הטומאות מכל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדושה גדולה על ידי המקווה הקדושה. ותשפיע עלינו על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים.

ותתן לנו כח ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקווה כל הדינים שבעולם, מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמך בית ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי זה. ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקווה הקדושה והנוראה מאד,

ויקוים מקרא שכתוב: "מקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה". ותזכנו להמשיך עלינו קדושת המקווה של חג השבועות הקדוש שהוא זמן מתן תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אליך וזכו לקבל את התורה הקדושה על ידי טבילת המקווה, ונזכה כולנו בחג השבועות לטבול עצמנו במקוה העליונה, במקוה של שער החמישים של הקדושה, שהוא רחמים גדולים ורבים, וחסד  עליון ודעת גדול מאד.

ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדושת המקווה הזאת בכל השנה כולה. ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמשים שערי טומאה, ולכנס בתוך החמישים שערי קדושה. ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם":

תפילה קמה

[תתשסו]:

ובכן תזכנו על ידי מצות סוכה הקדושה לשמח בשמחה גדולה בשמחת תורה, לסים התורה ולהתחילה בשמחה וחדוה גדולה. נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עז ואורה.

ותהיה בעזרנו בכל שנה ושנה לקים מצות סוכה בשלמות גדול כל כך עד אשר נזכה לקבל את התורה משם מחדש בכל שנה ושנה, כי מסוכה יוצאת התורה, עד אשר על ידי כניסתנו לסוכה נזכה שיהיה נעשה מאתנו בעצמנו תורה שכל אחד מישראל יהיה נעשה ממנו תורה.

אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כלא חד. ויומשך עלינו על ידי מצות סוכה הקדושה קדושת חג השבועות, קדושת חודש סיון קדושת קבלת התורה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *