כללי

3 נוסחים של תפילה לתענית שקבעו חכמי ישראל | תפילה ליום צום

3 תפילות מועילות ליום צום, תפילה לתענית שקבעו חכמי ישראל או בשביל לכפר על עוונות וחטאים. תוכן הדף: 1- תפילה מליקוטי תפילות 2- תפילה מהרב פלאג"י. 3- תפילה מרב ששת.

1 – תפילה לתענית מרבי נתן מברסלב מהספר הקדוש "ליקוטי תפילות"

(ליקוטי תפילות חלק א – קג, וחלק ב)

והנה אני מודה ומתודה לפניך אבי אב הרחמן המלך הטוב והמטיב לכל, על כל החסדים והטובות והישועות והנפלאות אשר עשית עמי מעודי עד היום הזה, אשר אחר כל מה שעבר עלי, ואחר כל מה שעברתי בשוגג ובמזיד באונס וברצון, ואחרי כל אלה, עדין לא כלו רחמיך ממני, ואתה מעוררני ומחזקני עדין לצפות לישועתך, ולסדר דברי אלה לפניך. מלבד מה אשר אתה מזכני בכל יום בנקודות טובות ונוראות לקדשני בקדושת ישראל בקדושת מצותיך הנוראות, אשר אתה מזכני בכל יום לחטף בזה העולם הכלה והנפסד, החולף ועובר כהרף עין, מה רב טובך אשר עשית עמי, "מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי".

על כן מצא עבדך את לבו עדין להתחנן לפניך, ולהשתטח מול רחמיך וחסדיך… שתזכני עתה לפעול בקשתי ברחמים אצלך.

ובכן באתי לפניך בעל הרחמים, בעל הישועות, "גדול העצה ורב העליליה", אשר גיליתה לנו ע"י חכמי ישראל – גודל עוצם מעלת הצום והתענית שהוא עיקר התשובה, שתורני באמת דרכי התשובה, ותהיה עמי תמיד, ותדריכני בכל עת ושעה בדרך הישר באמת, באופן שאזכה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת חיש קל מהרה…

ותפתח את לבבי שאזכה להרגיש כאב עוונותי באמת בלבי, ועצם צרת נפשי אשר אין לשער, עד שאזכה לזעוק זעקה גדולה ומרה כראוי לי לזעוק לפי ריבוי עוונותי ופשעי העצומים,

ואזכה להתחרט על העבר בחרטה גמורה, ולעזוב באמת דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבלבלות, ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל אשוב עוד לכסלה, ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה, ולבכות הרבה מתוך שמחה:

יהי רצון שאזכה לומר סליחות בכוונה גדולה, ולצעוק ולזעוק אליך מאד מאד, ואזכה על ידי התענית (הזאת שהיום אני צם – יזכיר את שם התענית________) להכניע ולבטל גשמיות גופי הרע, ואזכה לבטל המחלוקת הגדולה ולהמשיך שלום גדול בכלליות ובפרטיות. הן עצם המחלקת מבני העולם, שהם קמים תמיד כנגד הרוצים לכנוס בקדושת ישראל באמת, שעומדים כנגדם כמה מיני חולקים ומונעים ומלעיגים בכמה אופנים, להטותם מנקודת האמת.

הן עוצם המחלוקת שבלבי (ושאר מחלוקות ומריבות שיש עלי), שכל מה שאנו רוצים לעשות בעבודתך מונעים אותנו הרבה מאד בלי שיעור, אשר כמעט "כשל כח הסבל", כי כל מה שאני רוצה להתגבר לטהר מחשבותי ורעיוני, מתגברים כנגדי בלבולים רבים במחשבות זרות והרהורים רעים, אשר כל זה נקרא מחלקת. וכנגד כל אלו המחלקות צריכין תעניות, כאשר גלית לנו בהתורה של רבינו נחמן מברסלב על מעלת וגודל התענית.

על כן רחם עלינו למען שמך, והורני ולמדני וזכני לשום אל לבי להבין ולהתענות (לפחות את מה שציוונו חכמי ישראל בהלכה) כרצונך הטוב באמת, באופן שאזכה על ידי התעניות להכניע ולבטל כל מיני מחלוקת,

ואזכה להכניע ולבטל כל הרצונות הפגומים שלי לבטל כולם כנגד רצונך, ולדבק לבי באמת אליך ולעבודתך האמתיית, ולא אסור מרצונך ימין ושמאל, מעתה ועד עולם,

ועל ידי זה תזכני שיתבטלו כל רצונות אחרים של המונעים והחולקים כנגד רצוני, ולא יהיה כח לשום מונע וחולק לבטלני חס ושלום מעבודתך האמתיית אפילו כחוט השערה. ויתבטלו כל מיני מחלקת שבעולם. הן מחלקת מבני העולם, הן מחלקת שבלבי הכל יתבטל לגמרי,

ואזכה לשלום גדול באמת בכל הבחינות, באופן שאזכה לשוב אליך באמת. ולהיות כרצונך הטוב תמיד באמת מעתה ועד עולם:

ותזכני ברחמיך הרבים לשמחה גדולה רבה ועצומה תמיד לשמך ולעבודתך, "שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה":

2 – תפילה לתענית:

תפילה לתענית: כתב הגר"ח פלאג"י זיע"א (מל"ח ס' כט' א"י) לפי דברי הזוהר הקדוש (שמות דף כ') דביום התענית טוב שיאמר כלשון הזה:

"גלוי וידוע לפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שהקרבתי לפניך חלבי ודמי והרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי.

יהי רצון מלפניך שיהא הריח העולה מפי בשעה זו, כריח העולה מהקרבן באש המזבח, ותרצני כשם שהקשבת לתפילת רבי אלעזר אמן סלה. ע"כ.

כתב בספר נגיד ומצוה "כשאדם עושה תענית ישאל מן השם יתברך שיתן לו כפרה וחיים ובנים לעבודתו יתברך"

3 – תפילה קצרה ליום תענית | ליום צום מהגמרא:

(ברכות יז, א) רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא בתר דמצלי אמר הכי :

ריבון העולמים גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו, ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close